KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Prawdy i mity wokó? raportu MAK (4)
2011.03.29 / Kajetan Marzec
TAGI: takie czasy
Share |
Czarne skrzynki z rozbitego pod Smole?skiem polskiego samolotu Tu-154M wci?? s? niedost?pne dla polskich ?ledczych. Rosjanie nie wypowiedzieli si?, kiedy je zwróc?, wypo?ycz? albo chocia? pozwol? je zbada? w Moskwie. – Nie mamy w tej sprawie ?adnego stanowiska strony rosyjskiej – powiedzia? „Rzeczpospolitej” kpt. Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Polscy prokuratorzy ju? w dniu katastrofy, 10 kwietnia 2010 roku, wnioskowali o zwrot czarnych skrzynek. Pro?b? ponawiali, stawiaj?c coraz skromniejsze ??dania. We wniosku o pomoc prawn? z czerwca 2010 roku prosili ju? tylko o wypo?yczenie skrzynek na 60 dni, a gdyby to by?o problemem – o udost?pnienie ich do bada? naszym specjalistom. Ostatni wniosek wys?ali w styczniu. Rosjanie nie odpowiedzieli. Jak ustali?a „Rzeczpospolita”, w po?owie marca prokurator generalny Andrzej Seremet interweniowa? w tej sprawie u Aleksandra Zwiagincewa, zast?pcy prokuratora generalnego Rosji. Ten odpowiedzia? wymijaj?co, pomimo tego ?e zgodnie z za??cznikiem 13 Konwencji Chicagowskiej wrak samolotu i czarne skrzynki powinny wróci? do Polski najpó?niej po opublikowaniu raportu ko?cowego, a wi?c w po?owie stycznia br.

222 punkty i pro?by o pomoc prawn?
– 169 odrzuconych i zignorowanych

Zgodnie z za??cznikiem 13 Konwencji Chicagowskiej, któr? przyj?to badaj?c katastrof?, polska strona mia?a 60 dni na opracowanie uwag do raportu ko?cowego komisji MAK. Polska komisja stworzy?a 148-stronicowy dokument, który w du?ym stopniu pokazuje, jak niedoskona?y, a w wielu miejscach wr?cz niezgodny z faktami jest raport komisji MAK. Strona polska, za po?rednictwem akredytowanego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, w celu realizacji uprawnie? wynikaj?cych z punktu 5.25 za??cznika 13, skierowa?a do strony rosyjskiej kilkana?cie wniosków, w których by?a pro?ba o zrealizowanie 222 punktów dotycz?cych uzyskania dokumentów i informacji zwi?zanych z katastrof?. Z tych 222 punktów tylko 34 zosta?y zrealizowane w pe?ni. Strona rosyjska odmówi?a lub zignorowa?a pro?b? o informacj? lub dokumenty a? w 169 przypadkach z 222 mo?liwych.

Do ca?kowicie zignorowanych lub odmownych mo?na zaliczy? mi?dzy innymi odmow? przez Rosjan takich informacji i dokumentów jak dokument okre?laj?cy minimalne warunki do l?dowania na lotnisku w Smole?sku, zapis wideo zobrazowa? radarowych na stanowisku kierownika systemu l?dowania (podej?cia I?-76, Jak-40, Tu-154M) w dniu 10 kwietnia 2010 roku, dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, dokumentów uprawniaj?cych do pe?nienia jednocze?nie dwóch funkcji (kierownika lotów i kontrolera strefy bli?szej), wyników wykonywanego po wypadku oblotu ?rodków radiolokacyjnych i systemów na lotnisku Smole?sk-Pó?nocny. Polska strona nie otrzyma?a równie? wyników przeprowadzonych ekspertyz technicznych szcz?tków samolotu oraz informacji na temat dwukrotnego nieudanego podej?cia do l?dowania I?-76. Zignorowana zosta?a polska pro?ba i protest w sprawie niedopuszczenia polskich specjalistów do oblotu systemów lotniska i obserwacji wskaza? radarów, informacji dotycz?cych pracy systemu radarowego RSP-6M2 w dniu 10 kwietnia 2010 w Smole?sku.

Nie uzyskano ?adnych odpowiedzi dotycz?cych osób, którym meldowa? i przekazywa? informacj? p?k. Krasnokutskij oraz uprawnie? zezwalaj?cych mu na wywieranie nacisku i zmian? decyzji kierownika lotów, który chcia? odes?a? polski samolot na lotnisko zapasowe.

Zignorowano tak?e wielokrotnie wnioski o umo?liwienie realizacji praw akredytowanego przedstawiciela RP i jego doradców wynikaj?cych z przepisów za??cznika 13 do Konwencji Chicagowskiej. Nie podano tak?e szczegó?owych informacji dotycz?cych pogarszania si? widzialno?ci na skutek dymów z ognisk wokó? lotniska. Zacytowano tylko wskazania meteorologa, który regularnie od godz. 4.00 UTC wskazywa? na wyst?powanie dymów. Nie otrzymano równie? ?adnych dokumentów dotycz?cych akcji ratowniczo-ga?niczej.

Nie otrzymano ?adnych materia?ów dotycz?cych bada? na wyst?powanie ?adunków wybuchowych. Nie otrzymano kompletnych protoko?ów sekcyjnych i innych bada? ofiar katastrofy.

Niepotwierdzone analizy zamiast faktów
Po zapoznaniu si? z raportem ko?cowym polska strona stwierdzi?a, ?e poszczególne rozdzia?y raportu nie s? napisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ICAO Doc. 9756. Zgodnie z metodyk? przygotowania raportów dotycz?c? zdarze? lotniczych, opisan? w w/w dokumencie, rozdzia? I Informacje Faktyczne nie powinien zawiera? ocen i analiz, a elementy te powinny znajdowa? si? w rozdziale II Analiza. W tym miejscu nale?y napisa?, ?e w dalszej cz??ci polskich uwag czytamy, ?e polska strona ca?kowicie odrzuca analizy psychologiczne umieszczone bezprawnie w rozdziale I.

Analizy te Rosjanie oparli na b??dnie odczytanych zdaniach i wypowiedziach za?ogi. Stenogram z rozmów za?ogi Tu-154M, stworzony przez Rosjan w maju 2010 roku, na którym opiera si? raport ko?cowy zawiera zdania, które nie istniej? na kopii audio CVR. Zdania i s?owa za?ogi zosta?y równie? przez Rosjan pozmieniane, tak aby sugerowa? naciski lub uleg?o?? za?ogi.

W rzeczywisto?ci na podstawie dost?pnej kopii audio zapisu CVR zarówno naciski na za?og? Tu-154M, jak i uleg?o?? za?ogi zosta?y ca?kowicie odrzucone przez polsk? komisj? i polsk? prokuratur?. Strona rosyjska zignorowa?a w raporcie ko?cowym te uwagi i pozostawi?a nieprawdziwe i niepotwierdzone analizy psychologiczne. Jednocze?nie w rozdziale dotycz?cym historii lotu strona rosyjska w raporcie ko?cowym pomin??a wyra?nie s?yszalne komendy radiowe za?ogi oraz inne informacje, które diametralnie zmieniaj? analiz? przebiegu lotu. Pomini?to m.in. wyra?nie s?yszalne obliczanie nawigatora odleg?o?ci od osi lotniska (Rosjanie niezgodnie z prawd? sugerowali w raporcie ko?cowym, ?e za?oga wesz?a na ?cie?k? l?dowania spó?niona, czemu przeczy nawet wykres parametrów lotu) oraz pomini?to rozmow? za?ogi wskazuj?c? na to, ?e zna?a doskonale topografi? terenu (komisja MAK sugerowa?a w raporcie ko?cowym, ?e jedn? z przyczyn katastrofy by?a nieznajomo?? topografii terenu).

W rozdziale II Analiza, Rosjanie niepoprawnie przeprowadzili analiz? na podstawie hipotez nie potwierdzonych dowodami. Sposób przeprowadzania analizy jest niezgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie ICAO Doc. 6920 (Manual of Aircraft Accident Investigation). Hipotezy nie poparte dowodami powinny by? odrzucone. Niestety, Rosjanie du?? cz??? tego rozdzia?u oparli na nieudokumentowanych hipotezach, które by?y przedstawiane bezprawnie jako stwierdzenia (pomini?to nawet u?ycie trybu warunkowego).

Rosjanie zatajaj? i zmieniaj? fakty o swoim personelu naziemnym
W raporcie ko?cowym komisja MAK pisze, ?e kierownik l?dowania i kierownik strefy l?dowania przeszli badania przeprowadzone przez lekarza dy?urnego punktu opieki medycznej JW 06755. W rzeczywisto?ci, wed?ug zezna? obu wojskowych z?o?onych 10 kwietnia 2010 roku przed prokuratorem Federacji Rosyjskiej wynika, ?e punkt medyczny by? w tym dniu zamkni?ty. Obaj wojskowi sami okre?lili swoje samopoczucie jako dobre i na podstawie tego przyst?pili do wykonywania zada?.

Raport komisji MAK pomija tak istotne dokumenty i fakty jak, dopuszczenie kierownika strefy l?dowania (KSL) do pracy na lotnisku Smole?sk-Pó?nocny. Nie ma tak?e potwierdzenia dopuszczenia do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. W trakcie przes?uchania przez komisj? MAK 18 kwietnia 2010 KSL przyzna?, ?e by?a to jego druga s?u?ba na lotnisku w Smole?sku. Pierwszy raz sprowadza? samoloty w Smole?sku 8 kwietnia 2010. W ci?gu ostatnich dwunastu miesi?cy mia? dziewi?? s?u?b. Nie ma tak?e ?adnych informacji na temat przeszkolenia i dopuszczenia KSL do obs?ugi systemu radiolokacyjnego RSP-6M2 znajduj?cego si? w Smole?sku.

Nieprawdziwa jest tak?e informacja na temat roli jak? odegra? p?k. Krasnokutskij, umieszczona przez Rosjan w raporcie ko?cowym. Rosjanie napisali, ?e osoba ta nie bra?a bezpo?redniego udzia?u w kierowaniu ruchem lotniczym, podczas gdy by?a to jedna z najbardziej aktywnych osób w wie?y kontroli lotu. Cz?onkowie polskiej komisji jednoznacznie stwierdzaj?, ?e rozkaz, jaki wyda? p?k. Krasnokutskij: „Doprowadzamy do 100 metrów, do 100 metrów i koniec rozmowy” – zako?czy? wszelkie próby kontrolera lotu odes?ania polskiego samolotu na lotnisko zapasowe, co by?o naruszeniem regulaminów. Jednocze?nie to p?k. Krasnokutskij zdawa? bie??c? relacj? bli?ej nieokre?lonym osobom na temat po?o?enia polskiego samolotu i sytuacji na lotnisku. Strona rosyjska odmówi?a podania informacji z kim kontaktowa? si? p?k. Krasnokutskij.

Ignorowanie dokumentów i informacji przekazywanych przez stron? polsk?
Strona polska wielokrotnie wyja?nia?a i przedstawia?a stosowne dokumenty pokazuj?ce, ?e jedna z funkcjonariuszek BOR pe?ni?a funkcj? stewardesy, do czego mia?a odpowiednie przeszkolenie. Rosjanie nieprawdziwie podali tak?e w raporcie ko?cowym, ?e polska strona nie przedstawi?a dokumentów dotycz?cych zdarzenia z 8 kwietnia 2010 (uszkodzenia owiewki nosowej radaru samolotu). W rzeczywisto?ci wszystkie stosowne dokumenty zosta?y przekazane stronie rosyjskiej. Strona rosyjska odmówi?a tak?e inspekcji lotniska przed 10 kwietnia 2010. ?adne polskie s?u?by nie kontrolowa?y stanu lotniska przed l?dowaniem.

Niezgodno?ci w raporcie MAK
Za??czona do raportu karta podej?cia do l?dowania nie pochodzi z dokumentacji, jaka zosta?a przekazana za?odze Tu-154M. Nieprawid?owe jest te? stwierdzenie z raportu o poprawnym dzia?aniu ?wiate? lotniska, gdy? wed?ug innych danych przedstawionych przez MAK nie dzia?a?y cztery z o?miu rz?dów ?wiate? lotniska. Komisja MAK poda?a t? informacj? pod wp?ywem publikacji zdj?? bia?oruskiego dziennikarza, który sfotografowa? ?o?nierzy rosyjskich wkr?caj?cych ?arówki i naprawiaj?cych kable zasilania kilka godzin po katastrofie. Jednocze?nie, tak jak wspomniano wcze?niej, polska strona pomimo pró?b i wniosków nie zosta?a dopuszczona do oblotu systemów lotniska w Smole?sku. ?cie?ka pomiaru radaru mia?a zgodnie z kartami l?dowania, ICAO oraz oblotem z 25 marca 2010 wynosi? 2° 40’. Jednak wtedy samolot nie by?by nigdy na ?cie?ce. Rosjanie postanowili w analizach parametrów lotu Tu-154M zmieni? ?cie?k? wskaza? na 3°12’. Jednak nawet wtedy wed?ug danych MAK samolot przez 75 proc. lotu nie by? na ?cie?ce l?dowania. Przytoczona na stronie 66 i 67 polskich uwag tabela pokazuje wyra?nie, ?e nawet przy 3° 12’ i uwzgl?dniaj?c zakres b??du radaru samolot od 3000 metrów od lotniska znajdowa? si? pod ?cie?k?, niebezpiecznie zni?aj?c si? do ziemi. Kontroler lotów przez ponad 30 sekund nie reagowa? i wydawa? nieprawdziwe informacje: „Na kursie i ?cie?ce”, które dodatkowo zawiera?y b??dne informacje dotycz?ce odleg?o?ci od lotniska, co pot?gowa?o zmylenie za?ogi. Interesuj?ce jest to, ?e cho? raport MAK jako g?ówn? uzna? ?cie?k? 3° 12’ to zawiera – w zale?no?ci od potrzeby – analizy wed?ug obu ?cie?ek: 2 ° 40’ i 3° 12’.

Niedopuszczalna akcja ratownicza
Katastrofa zdarzy?a si? o godz. 6:41:05 UTC, oko?o 400 metrów od progu lotniska. Zgodnie z raportem ko?cowym na terenie lotniska Smole?sk-Pó?nocny 10 kwietnia pe?ni?a dy?ur jednostka PCz-3, któr? jednak kontroler lotu a? do godz. 6.50 nie poinformowa? o wypadku. Jednostka PCz-3 zosta?a poinformowana dopiero 9 minut po wypadku. Zeznania niektórych ?wiadków mówi?, ?e jednostka PCz-3 pocz?tkowo uda?a si? w przeciwn? stron? pasa startowego i musia?a zawraca?. Ostatecznie dotar?a na miejsce 14 minut po wypadku. Kontroler lotów zamiast podleg?ej mu jednostki informowa? o wypadku jednostki ratownicze z odleg?ych punktów miasta, które dotar?y na miejsce dopiero po 44 minutach. Strona rosyjska nie przekaza?a ?adnych szczegó?ów dotycz?cych akcji ratowniczo-ga?niczej.

Brak jest informacji o zespole ratownictwa medycznego obecnego w dniu katastrofy na terenie lotniska w Smole?sku w celu zabezpieczenia lotów. Wygl?da na to, ?e 10 kwietnia nie by?o takiego zespo?u na p?ycie lotniska. Strona polska wskazuje, ?e pierwszy zespó? ratownictwa medycznego przyby? na miejsce o godz. 6.58 UTC, a wi?c 17 minut po wypadku, a siedem zespo?ów pogotowia ratunkowego przyby?o dopiero 29 minut po wypadku, mimo tego ?e lotnisko Smole?sk-Pó?nocny le?y w granicach miasta Smole?sk.

Naruszenie za??cznika 13 Konwencji Chicagowskiej
Akredytowany przedstawiciel Polski ani jego doradcy nie uczestniczyli w eksperckiej analizie dzia?ania grupy kierowania lotami lotniska Smole?sk -Pó?nocny 10 kwietnia 2010 roku. By?o to naruszenie 5.25 (h) Za??cznika 13. Nie brali tak?e udzia?u w naradach i innych ewentualnych ekspertyzach przeprowadzanych przez komisj? MAK.

Strona rosyjska w wi?kszo?ci zignorowa?a polskie uwagi do raportu. Zosta?y one co prawda umieszczone na stronie internetowej komisji MAK, jednak nie zosta?y przet?umaczone na j?zyk angielski. Rzecznik obecnego rz?du RP Pawe? Gra? obieca? prawie trzy miesi?ce temu, ?e uwagi te zostan? przet?umaczone na j?zyk angielski, jednak do tej pory nie dotrzyma? obietnicy.

Nie zosta?y równie? spe?nione obietnice na temat powrotu do Polski wraku samolotu i czarnych skrzynek, tak bardzo potrzebnych polskim ekspertom i polskiej prokuraturze.

Wszystko wskazuje na to, ?e dopiero dzi?ki inicjatywie polskiego spo?ecze?stwa czytelnik zachodni b?dzie mia? mo?liwo?? skonfrontowania angielskiej wersji raportu ko?cowego komisji MAK. Liczymy bardzo, ?e dzi?ki pomocy spo?eczno?ci mi?dzynarodowej Polska odzyska swoj? w?asno?? – wrak samolotu i czarne skrzynki, a mi?dzynarodowa komisja przywróci rodzinom pasa?erów i za?ogi Tu-154M oraz du?ej cz??ci spo?ecze?stwa poczucie wiarygodno?ci.

Kajetan Marzec


Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wyłudzenie kredytu warszawa | pręty nierdzewne | usługi geodezyjne Czerwionka | transport węgiel Rybnik | prasa krawędziowa
kuchnie rybnik | odnowienie uprawnień spawaczy | klasyfikacja gleboznawcza śląskie | pierścienie nierdzewne | leczenie AMD gdańsk