KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pysz(na) uczta jazzowa
2011.11.22 / S?awomir Orwat
TAGI:
Share |
Maciek Pysz to artysta wyj?tkowy. Gitarzysta i kompozytor, który podstaw jazzu uczy? si? z ksi??ek i filmów instrukta?owych. Zdolno?ci do gitarowej improwizacji odkrywa? w sobie podczas s?uchania p?yt wybitnych instrumentalistów. Swoje kompozycje okre?la jako mieszanin? jazzu i muzyki ?wiata. Mo?e dlatego reszt? ?ycia pragnie prze?y? jak nieko?cz?c? si? tras? koncertow? po ca?ej kuli ziemskiej. Od o?miu lat mieszka w Londynie.

Od kiedy grasz na gitarze?
– Mia?em 11 lat. To by?a Wigilia 1992 roku. Mój starszy o dwa lata kuzyn wyst?pi? przed ca?? rodzin? i zagra? kol?d?. Wszyscy bili mu brawo, a on sta? si? gwiazd? tego wieczoru. By?em tym tak zainspirowany, ?e powiedzia?em sobie: te? tak chc?, te? si? naucz?. Zacz??em pobiera? lekcje gry na gitarze, które odbywa?y si? w moim mie?cie Rybniku. Pierwszym nauczycielem by? gitarzysta zespo?u Poziom 600 Andrzej Rogi?ski, u którego przez oko?o dwa lata uczy?em si? podstaw gry.

Co ci? bardziej inspiruje, blues czy jazz?
– Mój ojciec jest kolekcjonerem p?yt. Posiada blisko 1000 kompaktów i winyli. Dorasta?em w domu, gdzie s?ucha?o si? Milesa Davisa, Led Zeppelin i muzyki kuba?skiej. Tato nie ogranicza? si? do jakiego? okre?lonego stylu. Jednego dnia mo?na by?o us?ysze? Raege Against The Machine i kompozycje Bacha, innego dnia grup? Metallica i Johna Coltrane’a. B?d?c nastolatkiem, nasi?ka?em jazzem i muzyk? latynosk?. S?ucha?em tak?e gitarzystów bluesowych. Oni u?ywaj? skali, która nazywa si? pentatonika. Pomimo ?e jest w ich grze ogromna dawka ekspresji, do dyspozycji maj? w?a?ciwie tylko pi?? nut i czasami jeszcze kilka dodatkowych. Ka?dy pocz?tkuj?cy muzyk zaczyna uczy? si? improwizacji od bluesa. Ale ten gatunek posiada pewne ograniczenia w formie i w sposób naturalny chcia?em wyj?? poza ten rodzaj grania. Jazz stanowi rozwini?cie bluesa. W jazzie do dyspozycji jest wiele skal i ka?da nuta w?a?ciwie jest dozwolona. Uwa?a si? powszechnie, ?e umiej?tno?ci gitarzystów jazzowych s? du?o wy?sze ni? gitarzystów bluesowych czy rockowych. Nawet taki wirtuoz gitary, jakim by? Frank Zappa, do zagrania fraz jazzowych wola? zaanga?owa? George Duke’a.

Nie uko?czy?e? szko?y muzycznej, a jednocze?nie doskonale opanowa?e? jazzowy sposób gry na gitarze? Czy mo?na tego nauczy? si? samemu?
– Owszem, nie uczy?em si? gry w szkole, ale ca?y ten materia? studiowa?em w domu. To by?a niezwykle ci??ka praca. Uczy?em si? z tych samych ksi??ek, z których ludzie ucz? si? na uczelniach. Jest taka znana szko?a ameryka?ska Barklee College of Music w Bostonie. Dowiadywa?em si?, z jakich podr?czników tam si? ucz? i zamawia?em sobie te same ksi??ki oraz czyta?em mnóstwo autobiografii i wywiadów. Muzycy jazzowi nieustannie podkre?laj?, ?e najlepiej uczy? si? graj?c z innymi oraz s?uchaj?c nagra?. W??cza?em wi?c sobie np. p?yt? Milesa Davisa i usi?owa?em improwizowa?. Próbowa?em nauczy? si? tych melodii ze s?uchu, aby zobaczy?, jaka to jest skala i jakich nut oni u?ywaj?. Jak widzisz, uczy?em si? tego wszystkiego praktycznie, a pó?niej doczytywa?em sobie pewne rzeczy z ksi??ek. Przerobi?em te? wiele lekcji instrukta?owych, wydawanych przez gitarzystów na kasetach video.

Czy mia?e? ju? wtedy swoich mistrzów?
– Najwa?niejszy gitarzysta, który zawsze mnie inspirowa?, to Al Di Meola. Mieszkaj?c we Wroc?awiu, pewnej nocy wys?ucha?em jego p?yty, która by?a w kolekcji mojego taty od lat, ale nigdy wcze?niej nie mia?em okazji zapozna? si? z ni?. Zainspirowa?o mnie to tak bardzo, ?e zapragn??em wówczas nauczy? si? tak samo dobrze gra?, robi? to z tak? sam? ekspresj? i pod??a? w?a?nie t? drog?. Po latach osobi?cie pozna?em tego znakomitego artyst?. Pewnego razu znajomy zrobi? mi niespodziank? zapraszaj?c mnie na tydzie? do Mediolanu, gdzie Al Di Meola akurat wyst?powa? w tamtejszym klubie Blue Notte. By? to rok 2006. Meola gra? ka?dego wieczoru dwa koncerty i dzi?ki temu zobaczy?em a? dziesi?? jego wyst?pów. Ka?dego wieczoru chodzili?my razem na kolacje, a rok pó?niej pojecha?em z nimi ponownie w tras? do Hiszpanii. Oczywi?cie ?e nie wyst?powa?em z nim, ale by?em niejako w zespole, nosi?em jego gitar? i od tamtego czasu widuj? si? z nim ka?dego roku. Ostatni raz spotkali?my si? w czerwcu w Londynie. Zapyta? mnie: „Maciek, kiedy dasz mi w ko?cu swoj? p?yt??”. Jest to dla mnie czytelny znak, ?e jest zainteresowany moj? muzyk? i my?l?, ?e jest to najw?a?ciwszy czas, aby zaprezentowa? mu swoje nagrania.

Twoja p?yta demo firmowana jest jako Maciek Pysz Trio. Twój zespó? wyst?puje równie? jako kwartet. Z kim grasz?
– Perkusista Asaf Sirkis pochodzi z Izraela. To bardzo znana posta? w ?wiecie muzycznym. Nagrywa? mi?dzy innymi p?yt? z Chickiem Corea. Maurizio Minardi, graj?cy na fortepianie, saksofonie i akordeonie, w swoim kraju ma ju? za sob? do?? znacz?c? karier?. S? jeszcze dwaj inni muzycy, którzy wyst?puj? z nami na zmian?.
Yuri Goloubev, kontrabasista z Rosji – przez dziesi?? lat wyst?powa? w Moskwie z orkiestr? symfoniczn? – jest muzykiem klasycznym, który przeniós? si? do jazzu. Obecnie mieszka pod Mediolanem i nie jest tak ?atwo ?ci?gn?? go na ka?dy koncert, wi?c jest te? basista mieszkaj?cy w Anglii – Patrick Bettison, który gra na basie elektrycznym i na harmonijce. Wywodzi si? on z bardzo znanego zespo?u Acoustic Alchemy. Wszyscy ci instrumentali?ci s? ode mnie starsi o prawie 20 lat. Jestem przekonany, ?e w?a?nie w tym sk?adzie wejdziemy do studia, by nagra? debiutancki album. Widz? u nich fascynacj? tym co robi? i ch?? uczestnictwa w moim projekcie.

Grasz na gitarze, która zamiast centralnego du?ego otworu ma kilka mniejszych w lewym górnym rogu.
– Jest to gitara Godin produkcji kanadyjskiej, która dzi?ki takiemu w?a?nie rozwi?zaniu posiada nieco inny rodzaj brzmienia. Gra na niej francuski gitarzysta Sylvain Luc, znany angielski jazzman John McLaughlin, a tak?e bardzo popularny gitarzysta z Beninu – Lionel Loueke.

Gdzie wyst?pisz w najbli?szym czasie i jakie wi??esz z tym nadzieje?
– Za kilka dni, 25 listopada, wyst?pi? wraz ze swoim kwartetem w bardzo renomowanym londy?skim klubie Pizza Express: The Pheasantry, przy King’s Road. Jest to miejsce, gdzie bardzo trudno jest zorganizowa? swój wieczór. Jeden z promotorów tego klubu przys?uchiwa? si? moim koncertom, co zaowocowa?o zaproszeniem do zagrania w pi?tkowy wieczór, czyli w tzw. prime time. Nadzieje zwi?zane z tym koncertem to promocja mojej muzyki w ?rodowisku brytyjskim. Jest to renomowane miejsce, gdzie spotyka si? wielu znanych dziennikarzy, którzy bywaj? tam regularnie i dobrze znaj? ?rodowisko muzyczne. Mam nadziej?, ?e przyb?d? na nasz wyst?p widzowie reprezentuj?cy ró?ne ?rodowiska, w tym tak?e ?rodowisko polskie, i ju? teraz za po?rednictwem „Nowego Czasu” serdecznie wszystkich zapraszam.

Pi?tek, 25 listopada, godz. 19.00
Pizza Express: The Pheasantry, 152-154 King's Road, Chelsea, London, SW3 4UT; http://pizzaexpresslive.co.uk

S?awomir Orwat

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | nitonakrętki nierdzewne | geodeci Czerwionka | Leczenie poronień | giętarka trójrolkowa
kuchnie wodzisław | zawiasy nierdzewne | mapa do celów projektowych Rybnik | callan Katowice | stylistka katowice