KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
W drug? rocznic?
2012.04.23 / Grzegorz Ma?kiewicz
TAGI: takie czasy
Share |
Dwa lata po tragedii smole?skiej niewiele wiemy na temat jej przyczyn. Paradok- salnie, wiemy mniej, ni? wiedzieli?my na pocz?tku. I ten stan rzeczy najbardziej bulwersuje, rodzi napi?cia. Dlaczego rz?d po?pieszy? si? z og?oszeniem wyników ?ledztwa, które w krótkim czasie zosta?y podwa?one? Co gorsza, i w tej sytuacji znale?li si? politycy, którzy bronili stanowiska komisji rz?dowej. Nast?pi?o p?kni?cie, którego nikt ju? nie sklei. W tej sytuacji, je?li opozycja traci nerwy, to rz?d resztki swojego autorytetu.

Do nowej eskalacji mi?dzy opozycj? i rz?dem dosz?o z powodu II Konferencji na temat tragedii smole?skiej, która odby?a si? w Parlamencie Europejskim w Brukseli 28 marca. Oto relacja m?odych uczestników z Londynu:

W spotkaniu wzi?li udzia? cz?onkowie i eksperci zespo?u oraz rodziny ofiar, a tak?e zgromadzeni europarlamentarzy?ci i publiczno??. Wys?uchanie moderowane przez europos?a PiS prof. Ryszarda Legutko otworzy? pose? Antoni Macierewicz, który stanowczo stwierdzi?, ?e w oparciu o zebrane dowody win? za katastrof? ponosz? Rosjanie. Ponadto zwróci? uwag? na liczne zaniedbania ze strony polskiego rz?du przy organizowaniu lotu Prezydenta RP do Smole?ska.

Innym ciekawym i istotnym wyst?pieniem by?a prezentacja/analiza komputerowa wykonana przez dziekana Wydzia?u In?ynierii Uniwersytetu Akron w stanie Ohio, prof. Wies?awa Biniend?. Naukowiec z do?wiadczeniem pracy w NASA oraz innych ameryka?skich agendach rz?dowych obali? tez?, jakoby jedn? z przyczyn katastrofy TU-154M by?o oderwanie si? skrzyd?a w wyniku zderzenia z brzoz?.

Natomiast prof. Kazimierz Nowaczyk, fizyk z Uniwersytetu Meryland w Baltimore, podda? krytycznej analizie ustalenia rosyjskiej komisji MAK, wytykaj?c jej b??dy i brak rzetelno?ci. Dowody na zafa?szowania raportu MAK-u oraz raportu Millera zosta?y zaprezentowane przez prof. Nowaczyka w ekspertyzie przygotowanej na zlecenie Zespo?u pos?a Macierewicza, wykonanej przez dr. Gregory’ego Szuladzi?skiego z Analitical Service Co. z Sydney w Australii. Na podstawie wielomiesi?cznych bada? stwierdzono m.in., i? do katastrofy dosz?o na skutek dwóch eksplozji, które nast?pi?y przed sam? tragedi? i doprowadzi?y najpierw do wy?amania sze?ciometrowego fragmentu ko?cówki lewego skrzyd?a, a pó?niej do naruszenia centrop?ata i odwrócenia reszty skrzyd?a, nast?pnie obrócenia si? ty?u samolotu.

Prof. Marek Czachor, fizyk z Politechniki Gda?skiej, w swoim wyst?pieniu zwróci? uwag?, ?e w polskim ?rodowisku naukowym w ostatnim czasie pojawi?a si? inicjatywa powo?ania zespo?u, który przygotuje konferencj? po?wi?con? naukowemu wyja?nieniu przyczyn katastrofy samolotu TU-154M. W tej chwili zainteresowanych tym projektem jest kilkudziesi?ciu naukowców z dwudziestu czterech polskich wy?szych uczelni.

Niezwykle wzruszaj?ce wyst?pienie mia?a Ewa B?asik, wdowa po ?p. gen. Andrzeju B?asiku, dowódcy Si? Powietrznych RP. Wyrazi?a ona ubolewanie i ?al wobec polskich w?adz, które nie stan??y w obronie godno?ci polskich pilotów wojskowych, w szczególno?ci jej m??a. Wyst?pienie to zosta?o przyj?te owacj? na stoj?co, a wdowa po generale otrzyma?a bukiet 96 bia?o-czerwonych ró? od przedstawicieli m?odego pokolenia emigracji z Londynu.

Konferencji w Parlamencie Europejskim przys?uchiwa? si? Jaros?aw Kaczy?ski, który poprzez telemost wyrazi? swój niepokój, a tak?e podkre?li? mi?dzynarodowy kontekst katastrofy, w której nie mo?na wykluczy? opcji zamachu. Jaros?aw Kaczy?ski mówi? o braku zdecydowania polskiego rz?du, który od samego pocz?tku trwania ?ledztwa dotycz?cego katastrofy ulega dzia?aniom Rosjan.

Po oficjalnych wyst?pieniach m?odzi przedstawiciele emigracji londy?skiej rozmawiali mi?dzy innymi z Mart? Kaczy?sk?, Ew? B?asik i Zuzann? Kurtyk?. Pozwoli?o to na swobodniejsz? wymian? uwag dotycz?cych smole?skiej katastrofy.

Drugie wys?uchanie na temat katastrofy smole?skiej, zorganizowane przez delegacj? PiS we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE mia?o na celu przedstawienie opinii mi?dzynarodowej nowych faktów dotycz?cych ?ledztwa i okoliczno?ci katastrofy oraz pokazanie, jak dalece nieadekwatne s? rz?dowe ustalenia w stosunku do znanych dzi? faktów.
(EJ, RW)

To nie by? zwyk?y wypadek – powiedzia? kilka dni po tragedii jeden z liderów lewicy komunistycznej – nie tylko opozycja. I tak mówi coraz wi?cej Polaków. A rz?d od samego pocz?tku utrzymuje – wspierany przez ?yczliwe mu media – ?e by? to wypadek. Przedstawiciele rz?du znali przyczyny ju? kilka godzin po tragedii. A kto przyjmuje takie stanowisko, odpowiada za eskalacj? emocji. Do takiej eskalacji w?a?nie dosz?o, w drug? rocznic? tragedii.

Najwa?niejszymi wydarzeniami w ubieg?ym roku z punktu widzenia katastrofy w Smole?sku by?o ust?pienie ministra obrony Bogdana Klicha oraz odrzucenie opinii MAK i komisji Millera na temat obecno?ci genera?a B?asika w kokpicie.

Rz?d, jak gdyby oswojony z retoryk? smole?sk? i zach?cony medialnym sukcesem, lekcewa?y krytyk? licz?c na dotychczasow? polaryzacj?: rz?d kontra grupka radyka?ów, i spo?ecze?stwo, w roli arbitra sympatyzuj?cego stronie rz?dowej. Uk?ad si? jednak si? zmienia. Do radyka?ów do??czy?a du?a cz??? „arbitrów”. Coraz wi?ksza cz??? spo?ecze?stwa traci cierpliwo?? na rz?dow? propagand?, brak post?pów w ?ledztwie i co raz to obnarzane kompromitacje, których ju? nie mo?na medialnie zakrzycze?.

10 kwietnia na ulice Warszawy wysz?y tysi?ce ludzi, i – co nale?y podkre?li? – nie tylko w wieku moherowym. Mo?e mobilno?? m?odych ludzi jest wi?ksza, a „m?odzi, wykszta?ceni” s? te? w mniejszych miastach. Rz?d w ko?cu musi zda? sobie z tego spraw?.

Podobnie by?o w innych polskich miastach. Zwolennicy porzekad?a, ?e czas leczy rany, musieli zw?tpi? w swoje prawdy. Je?li leczy (bo wyszed? z formy), trzeba mu z?orzeczy? – jak mówi poeta. W przypadku katastrofy smole?skiej nie ma przedawnienia. Czas nie b?dzie leczy? ran, mo?e je tylko pog??bia?. Jedyn? kuracj? – czy tego rz?d chce, czy nie – jest otwarte ?ledztwo. Z pomini?ciem procedur prawnych gwarantuj?cych tajemnic? pa?stwow?. Im d?u?ej pa?stwo b?dzie ten przywilej wykorzystywa?o, tym wi?ksze straty poniesie, w czym nie bez znaczenia b?dzie os?abienie w?a?nie bezpiecze?stwa. Nie mo?na bowiem zapomina?, kto jest partnerem naszych negocjacji. Najd?u?szy okres pokojowy w historii europejskiej nie zwalnia od my?lenia, a historia zasz?ych konfliktów powinna by? wystarczaj?cym ostrze?eniem.

Trudno si? dziwi?, ?e w tych okoliczno?ciach po jednej i po drugiej stronie dochodzi do niegodnych zachowa?. Nie mo?e by? jednak mowy o jednorodnej ocenie. To rz?d ma inicjatyw? i odpowiada za ca?? sytuacj?. Niestety, od pocz?tku tworzona jest wokó? tragedii smole?skiej atmosfera konfrontacji. Zwolennicy „prostego do wyja?nienia wypadku” przyst?pili teraz do warto?ciowania przestrzeni. – Od upami?tniania kogokolwiek jest cmentarz, a nie centrum miasta – s?yszymy w komentarzach. A jednak dla tysi?cy ludzi tym miejscem pozostaje Krakowskie Przedmie?cie, przed Pa?acem Prezydenckim, ostatniej rezydencji ?p. Lecha Kaczy?skiego. Tam mieszka?cy stolicy spontanicznie przyszli, kiedy dowiedzieli si? o katastrofie i w ten sposób miejsce to zapisa?o si? w ?wiadomo?ci spo?ecznej. ?adne nakazy i zakazy tego nie zmieni?. ?adne przepisy nie uporz?dkuj? zachowa? ludzi. Nadgorliwo?? s?u?b porz?dkowych, zbieranie niedopalonych zniczy jest haniebne, i poza Polsk? niespotykane. W Londynie takich miejsc upami?tnienia, zwi?zanych z indywidualn? tragedi?, jest mnóstwo, a s?u?by porz?dkowe, które tutaj dbaj? troch? bardziej o ulice miasta, nie odwa?y?yby si? usun?? zniczy i kwiatów. Le?? cz?sto w tym samym miejscu przez d?u?szy czas, jakby kto? o nich zapomnia? i wtedy s? najbardziej brutalne w swojej symbolice. Przed parlamentem brytyjskim wci?? rozbite s? namioty obstawione transparentami, oklejone plakatami ró?nej ma?ci protestuj?cych, które szpec? to reprezentacyjne miejsce brytyjskiej stolicy, a s?u?by porz?dkowe nikogo stamt?d nie wyrzucaj?.

Obchody drugiej rocznicy katastrofy smole?skiej w Londynie odby?y si? bez konfrontacji. By?o skromniej ni? w roku ubieg?ym, w pierwsz? rocznic? tragedii, co da?o szans? na chwil? zadumy i refleksji. W?ród ofiar pod Smole?skiem byli londy?czycy: ostatni Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski i ksi?dz pra?at Bronis?aw Gostomski, proboszcz parafii pod wezwaniem ?w. Andrzeja Boboli, gdzie odby?a si? uroczysta msza. Lista ofiar zwi?zanych z Londynem jest jednak d?u?sza. W katastrofie prezydenckiego samolotu zgin?li równie? by?y ambasador RP w Londynie Stanis?aw Komorowski i by?y konsul, pó?niej rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Szkoda, ?e Ambasada RP w Londynie, któr? na uroczystym nabo?e?stwie reprezentowali Dariusz ?aska, Chargé d’Affaires, p?k Roman Szymaniuk, zast?pca Attaché Obrony oraz Micha? Mazurek, konsul w Wydziale Konsularnym nie wspomnia?a swoich tragicznie zmar?ych kolegów. Msz? w ko?ciele ?w. Andrzeja Boboli koncelebrowa? ks. Stefan Wyl??ek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii wraz z ksi??mi londy?skich parafii.

Na uroczyste nabo?e?stwo w intencji ofiar katastrofy pod Smole?skiem przyjecha? te? Grzegorz Januszko, przebywaj?cy na delegacji w Bornmouth ojciec najm?odszej ofiary – 22-letniej Natalii Januszko. Jest lektorem j?zyka angielskiego i na Wyspach bywa cz?sto.

– Nie chcia?em tego dnia by? sam – powiedzia? po uroczysto?ciach. Prosta i podstawowa potrzeba ludzka do?wiadczenia wspólnoty w chwilach tragicznych. Czy ma to co? ma wspólnego z polityk? – jak zarzucaj? przeciwnicy organizowania uroczysto?ci?

Mówienie o „upolitycznieniu” katastrofy smole?skiej, która od pocz?tku mia?a najg??bszy wymiar polityczny (zgin??a przecie? elita polityczna kraju) jest w?a?nie polityczn? manipulacj? i na takie „upolitycznienie” nie mo?na si? zgodzi?.

– W przypadku ?mierci prezydenta kraju i tylu wysokich przedstawicieli pa?stwa trzeba bra? pod uwag? ka?d? ewentualno?? – podkre?la Grzegorz Januszko. Ojciec najm?odszej ofiary katastrofy nie rozumie nag?ego zwrotu w ocenie pa?stwa rosyjskiego. – Przez wiele lat s?yszeli?my i czytali?my, ?e Rosja nie jest w pe?ni demokratycznym pa?stwem na wzór zachodni. A tu nagle ?ywimy do obecnych w?adz stuprocentowe zaufanie. Rodzi si? pytanie, na ile katastrofa by?a nieszcz??liwym zbiegiem ró?nych okoliczno?ci, a na ile Rosjanie nie?wiadomie albo jeszcze gorzej, ?wiadomie, w tym „pomogli”. Polski rz?d po katastrofie nie zda? egzaminu. Nie zabezpieczy? w odpowiedni sposób terenu, nie doprowadzi? do jego w?a?ciwego przeszukania, nie wys?a? polskich lekarzy patologów, by brali udzia? w sekcjach i sporz?dzili dokumentacj? w nale?yty sposób.

Grzegorz Ma?kiewicz

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |alpen stowarzyszenie górskie | śruby kwasoodporne | gwintownik Wodzisław | ekogroszek Radlin | prasa krawędziowa
optyk Gdynia Chylonia | blachowkręty nierdzewne | wyznaczanie granic Rybnik | nakrętki zrywalne nierdzewne | panele podłogowe wodzisław rybnik