KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Zenon Rakowicz
2012.04.24 / Alicja Majcher, Ewa Wruszczak
TAGI:
Share |
Zenon Kajetan Rakowicz by? d?ugoletnim (przez 30 lat) prezesem Polskiego Klubu w Reading. Cieszy? si? szacunkiem nie tylko polskiej spo?eczno?ci, ale tak?e osób dzia?aj?cych w okolicznych klubach angielskich. By? cz?owiekiem dobrego serca, szczodrym, niezawodnym, godnym zaufania, lojalnym, ale nade wszystko uczciwym i prawym, zawsze gotowym nie?? pomoc innym.

Jako prezes Polskiego Klubu wraz z ma?ym, ale oddanym zarz?dem nieustannie wspiera? lokaln? grup? polskiego harcerstwa i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, a? do rozwi?zania lokalnego ko?a. By? mocno zaanga?owany w parafialne wydarzenia zwi?zane z Bo?ym Narodzeniem i Wielkanoc? oraz organizowanie zabaw sylwestrowych, do?ynek i wiele innych uroczysto?ci i spotka?. Klub Polski by? pr??nie dzia?aj?c? organizacj? w Reading. S?u?y? polskiej spo?eczno?ci i pomaga? w tak wa?nym procesie integracji, nie tylko mi?dzynarodowej, ale tak?e „starej” Polonii z nowo przyby?ymi rodakami z kraju. Bardzo aktywnie dzia?a? na rzecz zdobywania funduszy na cele charytatywne. Odby?o si? kilka sponsorowanych, 24-godzinnych meczy w strza?ki, z których datki zosta?y przeznaczone na walk? z chorobami nowotworowymi, a cz?onków okolicznych klubów angielskich zach?cano m.in. do korzystania z pomieszcze? Klubu Polskiego. Uda?o si? zdoby? fundusze na stacj? dializ w miejscowym szpitalu – Royal Berkshire Hospital. Klub wspiera? finansowo przez wiele lat polsk? szko?? sobotni?. Zenon wraz z ?on? Andre? i dzie?mi, Andrew i Ell?, robili polskie chor?giewki i sprzedawali je przed okresem Wszystkich ?wi?tych. Chor?giewki zanoszono na groby bliskich oraz na zapuszczone groby rodaków, szczególnie kombatantów wojennych. Fundusze zdobyte ze sprzeda?y by?y przekazywane na dzia?alno?? polskiej szko?y sobotniej.

Kiedy otworzy?y si? granice i Polska wst?pi?a do Unii Europejskiej, zacz?li nap?ywa? rodacy z kraju. Zenek przyjmowa? ich z otwartymi ramionami, zach?caj?c do ucz?szczania do Klubu i namawia? do integracji ze wspólnot? lokaln?. Wielu tak robi?o.

Za swoj? ci??k? prac? na rzecz spo?eczno?ci oraz za pe?nienie funkcji prezesa Klubu Polskiego Zenon Rakowicz zosta? odznaczony medalami, z których by? bardzo dumny. Trzeba koniecznie doda?, ?e nikt z nas, cz?onków zarz?du Klubu Polskiego w Reading, wspó?pracuj?cych z prezesem Rakowiczem, nie po?wi?ci? tyle czasu i bezgranicznego oddania si? sprawie istnienia Klubu, co on. Klub sta? si? dla niego drugim domem, gdzie za cichym przyzwoleniem ?ony Andrei sp?dza? swój ca?y wolny czas. Klub by? dla niego wszystkim.

W czerwcu 2008 roku Klub Polski w Reading zosta? zamkni?ty. By? to bardzo ci??ki okres w ?yciu Prezesa. Straci? miejsce, gdzie spotyka? si? z przyjació?mi czy móg? wpa?? na ma?e piwo. Po jakim? czasie zdecydowa? si? zosta? cz?onkiem angielskiego klubu – Salisbury Club.

Zenon Kajetan Rakowicz zmar? 18 lutego po krótkiej chorobie. Pogrzeb odby? si? w angielskim ko?ciele Our Lady and St Anne, gdzie 40 lat temu wzi?? ?lub z Andre?. Ko?ció? wype?niony by? po brzegi, co jest dowodem na to, jak wielkie znaczenie dla polskiej, ale nie tylko, spo?eczno?ci w Reading mia?a jego osoba. Zosta? za to doceniony. Nigdy nie zapomnimy jego u?miechni?tej twarzy i poczucia humoru. Cze?? Jego pami?ci!

Alicja Majcher, Ewa Wruszczak

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | liny nierdzewne | sklep bhp Pszów | transport pellet Pszów | giętarka do rur i profili
okulista Gdańsk Wrzeszcz | nakrętki nierdzewne | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | metoda callana Jastrzębie | sprzęt alpinistyczny