KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Margaret Thatcher 1925-2013
2013.04.09 / Grzegorz Ma?kiewicz
TAGI:
Share |
Kiedy w 1979 roku, jako pierwsza kobieta w historii najstarszej demokracji nowo?ytnych czasów, obejmowa?a rz?dy, wydawa?o si?, ?e jest amatork?, chocia? mia?a ju? na swoim koncie ministerialne do?wiadczenie. Jako minister edukacji w rz?dzie Edwarda Heatha pozbawi?a dzieci w szko?ach darmowej szklanki mleka. Wprowadzaj?c si? na 10 Downing Street po wygranych wyborach, ku uciesze lewicuj?cych dziennikarzy powo?a?a si? na ?w. Franciszka: „Gdzie jest b??d, niech b?dzie dane nam nie?? prawd?. Gdzie jest w?tpliwo??, niech nam b?dzie dane przynie?? wiar?. Gdzie jest rozpacz, niech nam b?dzie dane przynie?? nadziej?". Wkrótce jednak udowodni?a, ?e cytat ten najlepiej ilustruje jej styl rz?dzenia. Nie by?o w nim ideologii, podr?cznikowej wiedzy czy „poprawno?ci politycznej”. By?a chyba ostatnim politykiem kieruj?cym si? wewn?trznym instynktem, co przynios?o jej niebywa?y w historii sukces i jeszcze bardziej spektakularny koniec kariery politycznej.

Po koniec lat 70. ubieg?ego wieku Wielka Brytania znalaz?a si? w najg??bszym kryzysie gospodarczym i spo?ecznym okresu powojennego. Cho? wojn? wraz z aliantami wygra?a, straci?a jednak pozycj? imperialnego mocarstwa. W polityce wewn?trznej dominowa?y tendencje lewicowe. Pa?stwo ros?o w si?? (nacjonalizacja przemys?u), ale te? swoje wp?ywy zwi?ksza?y zwi?zki zawodowe, których pa?stwo stawa?o si? zak?adnikiem. Prawdziwym za?amaniem by? prze?om lat 1978 i 1979, nazywany Winter of Discontent (zima niezadowolenia). Strajki pracowników sektora publicznego sparali?owa?y ?ycie – ulice miast blokowa?y niewywo?one ?mieci, na pochówek czy spopielenie czekali zmarli. Rz?dzi?a wtedy Partia Pracy z premierem Callaghanem. W kolejnych wyborach wi?kszo?? zdobywaj? konserwaty?ci szermuj?cy has?em „Labour doesn’t work”. Ten dwuznaczny slogan zapewni? Margaret Thatcher zwyci?stwo, cho? z niewielk? przewag?.

Jedyn? recept? w tak trudnej sytuacji mog?y by? tylko radykalne reformy. Wymaga?y jednak du?ej odwagi politycznej, znacznie wi?kszej ni? reformy Balcerowicza, który dysponowa? kredytem spo?ecznego entuzjazmu po upadku komunizmu. Thatcher takiego kredytu nie mia?a. I prawdopodobnie by?a zbyt s?aba, ?eby t? nasilaj?c? si? konfrontacj? wygra?. Jak sugeruj? niektórzy analitycy – z pomoc? przyszed? genera? Galtieri dokonuj?c inwazji Falklandów, oddalonych od Londynu 14 tys. mil i zamieszka?ych przez 1050 Brytyjczyków. Wbrew doradcom i ku zdziwieniu najbli?szego sobie sojusznika, prezydenta USA Ronalda Reagana, Thatcher wysy?a w odleg?y region ?wiata okr?ty marynarki wojennej. Royal Navy po trzech miesi?cach odbi?a wyspy. Zwyci?stwo na Falklandach wp?yn??o na zdecydowany sukces torysów w kolejnych wyborach.

Margaret Thatcher zyska?a powszechne poparcie niezb?dne do przeprowadzenia radykalnych reform w kraju – prywatyzacji maj?tku pa?stwowego i systematycznego ograniczania w?adzy centralnej. Tym samym wzmocni?a jednak szeregi swoich zdeklarowanych wrogów. Przez kolejne dwie kadencje wzbudza?a entuzjazm sympatyków i nienawi?? ?rodowisk lewackich, które nawet po ?mierci i ponad 20-letniej nieobecno?ci na scenie politycznej ?elaznej Damy postanowi?y urz?dzi? karnawa?owe po?egnanie swojego adwersarza na ulicach brytyjskich miast, chocia? wi?kszo?? z nich urodzi?a si? ju? po odej?ciu Margaret Thatcher z polityki. Paradoksalnie to równie? jest dowód na wp?yw, jaki mia?a na ?ycie spo?eczno-polityczne w Wielkiej Brytanii.

Margaret Thatcher odegra?a równie? wyj?tkow? rol? w demonta?u „?elaznej kurtyny”. Przydomek ?elazn Dama, nadany jej przez sowieck? propagand?, do czego? zobowi?zywa?. Szczególnie my, Polacy, powinni?my pami?ta? o tym, ?e to dzi?ki warunkom stawianym przez ?elazn? Dam? w sprawie zjednoczenia Niemiec nast?pi?o szybkie przyj?cie krajów by?ego bloku sowieckiego (w tym Polski) do Unii Europejskiej. Powinni?my te? pami?ta? o radykalnej zmianie kursu w stosunku do naszego wschodniego s?siada w latach 80. To wtedy, z inicjatywy Reagana i Thatcher, Zachód odrzuci? prowadzon? przez dekady polityk? ust?pstw wobec Zwi?zku Sowieckiego, przesta? by? sojusznikiem opresyjnych rz?dów w krajach komunistycznych. Ten przekaz zrozumia?y ujarzmione spo?ecze?stwa Europy Wschodniej, ale nie do ko?ca trac?cy swoje wp?ywy dyktatorzy, o czym Margaret Thatcher przekona?a si? w trakcie swojej pierwszej wizyty w Polsce w 1987 roku. Brytyjska premier odwiedzi?a nasz kraj stawiaj?c genera?owi Jaruzelskiemu niezbyt korzystne dla w?adz warunki. Chodzi?o g?ównie o z?o?enie ho?du zamordowanemu kapelanowi „Solidarno?ci” ksi?dzu Jerzemu Popie?uszce. Nie uda? si? te? sprytny plan premiera Mieczys?awa Rakowskiego, który og?aszaj?c w trakcie wizyty rozwi?zanie Stoczni Gda?skiej (Thatcher znana by?a z zamykania kopal? i nierentownych zak?adów) po raz kolejny udowodni?, jak bardzo nie rozumie nastrojów spo?ecznych – ku zdumieniu w?adz, mieszka?cy Gda?ska zgotowali Margaret Thatcher owacyjne przyj?cie.

Brutalny koniec tak wyj?tkowej kariery politycznej – Margaret Thatcher zosta?a odsuni?ta od w?adzy przez swoich najbli?szych sojuszników, którzy obawiali si? konsekwencji wyborczych jej reform – mia? t? dobr? stron?, ?e da? jej szans? ?ledzenia z boku rozwoju kraju b?d?cego wynikiem jej wcze?niejszych reform.

Mo?na zasadnie twierdzi?, ?e wp?yn??a równie? na modernizacj? Partii Pracy. Jak sama zauwa?y?a, Tony Blair by? jej najwi?kszym sukcesem. New Labour, wygrywaj?c w ko?cu wybory, nie wróci?a ju? do uprawiania polityki pod dyktando ideologicznych nakazów i kontynuowa?a prorynkow? polityk? thacheryzmu, w tym mi?dzy innymi polityk? uw?aszczenia spo?ecze?stwa – nadanego przez Margaret Thatcher prawa do wykupowania mieszka? kwaterunkowych.

Margaret Thatcher by?a politykiem nieska?onym sztywn? ideologi?. Kierowa?a si? zestawem prostych i jednoznacznych warto?ci. Wierzy?a w nie, i ta wiara oraz stalowa determinacja zmieni?y nie tylko Wielk? Brytani?. ?elazna Dama by?a niew?tpliwie jednym z najwybitniejszych polityków drugiej po?owy XX wieku.

Grzegorz Ma?kiewicz

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | śruby nierdzewne | narzędzia warsztatowe Marklowice | węgiel Rybnik | prasa pozioma
water walls | cyklinowanie Błonie | Pielęgnacja ogrodów Żory | callan Katowice | naprawa elewacji