KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
JAREK ?MIETANA
2013.10.10 / Marek Greliak
TAGI:
Share |
2 wrze?nia 2013 zmar? w Krakowie Jarek ?mietana, wybitny jazzman, wirtuoz gitary i kompozytor, pedagog oraz lider wielu zespo?ów muzycznych.

By? jednym z najwa?niejszych muzyków na polskiej scenie jazzowej. Od lat uznawany i honorowany przez presti?owe pisma muzyczne („Jazz Forum”, „Jazz”, „Muzyk”, „Gitara i Bass”). Laureat nagrody Fryderyk’98 za p?yt? Songs And Other Ballads. Absolwent Wydzia?u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Muzycznej w Katowicach. Od debiutu w roku 1972, kiedy to zdoby? wyró?nienie z zespo?em bluesowym Hall na festiwalu Jazz nad Odr?, Jarek niestrudzenie przez ponad czterdzie?ci lat wyst?powa? w niezliczonych formacjach muzycznych koncertuj?c i nagrywaj?c p?yty w kraju i na ?wiecie. Bra? udzia? w wielu festiwalach i presti?owych imprezach jazzowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. W swojej karierze gra? z ca?? czo?ówk? polskiego jazzu, m.in. S?awomirem Kulpowiczem, Henrykiem Majewskim, Zbigniewem Namys?owskim, Zbigniewem Seifertem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, ale tak?e z Ew? Bem, Andrzejem Zauch?) i wieloma ?wiatowymi gwiazdami takimi jak: Art Farmer, Freddie Hubbard, Eddie Henderson, Joe Zawinul, Gary Bartz, Carter Jefferson, Vince Mendoza, John Abercrombie, Hamiet Bluiett, Idris Muhammad, Ronnie Burrage, Harvie Swartz, Mike Stern, Jack Wilkins, Cameron Brown, Andy McKee, Greg Bandy, David Gilmore i Dave Friedman. By? tak?e znakomitym kompozytorem, autorem ponad 200 utworów jazzowych; jako muzyk wiod?cy nagra? ponad 20 albumów, a w ponad 50 bra? udzia? jako muzyk towarzysz?cy.

Jarek ?mietana mocno by? zwi?zany z Londynem poprzez wi?zi rodzinne i zawodowe. Jego brat Krzysztof jest wybitnym skrzypkiem klasycznym oraz profesorem w Guildhall School of Music.

Córka Alicja, mimo m?odego wieku jest ju? znan? skrzypaczk? na brytyjskim rynku muzycznym. Po uko?czeniu presti?owej szko?y muzycznej Guildhall School of Music and Drama, w krótkim czasie da?a si? pozna? jako niezwykle utalentowana skrzypaczka i uwa?ana jest obecnie za jedn? z najwa?niejszych przedstawicielek m?odej generacji muzyków europejskich. Jest te? wspó?dyrektorem artystycznym za?o?onej przez Nigela Kennedy’ego Orchestra of Life

Jarek ?mietana zwi?zany by? równie? z londy?skim ?rodowiskiem jazzowym, a przede wszystkim ze s?ynnym Nigelem Kennedy, z którym wielokrotnie wyst?powa? w Polsce i za granic?. ??czy?a ich wielka przyja?? osobista i profesjonalna wspó?praca. Jarek wyst?pi? dwukrotnie ze swoim zespo?em w kawiarni jazzowej Jazz Café POSK w Polskim O?rodku Spo?eczno-Kulturalnym w Londynie, za ka?dym razem gromadz?c t?umy wielbicieli jego talentu. By?y to dwa niezapomniane koncerty, na których Jarek zaprezentowa? mistrzowskie wykonanie swoich dawnych i nowych przebojów. W Londynie wyst?powa? te? w Purcell Room w ramach Polish Weekend -najwi?kszego ?wi?ta polskiej muzyki nad Tamiz?, zorganizowanego przez Nigela Kennedy’ego w londy?skim Southbank. Wyst?pi? te? w s?yn?cej z prezentowania gwiazd jazzu Pizza Express przy Dean Street.

Od stycznia tego roku walczy? z ci??k? chorob? mózgu i cho? wydawa?o si?, ?e po przebytej w styczniu operacji jest na dobrej drodze do rekonwalescencji, niestety walk? t? przegra?. Mia? 62 lata. Pogrzeb Jarka odby? si? w pi?tek 13 wrze?nia o godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Tego samego dnia, w pi?tek 13 wrze?nia o godz. 10.00, w polskim ko?ciele parafialnym przy Windsor Road, Ealing, z inicjatywy Jazz Café POSK, zosta?a odprawiona msza ?w. za Jarka ?mietan?. Wzi?li w niej udzia? przyjaciele, znajomi, muzycy i przedstawiciele londy?skiej publiczno?ci w ho?dzie wielkiemu, polskiemu muzykowi.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |zakład kamieniarski wodzisław | nitonakrętki nierdzewne | wiertło do metalu Gorzyce | ekogroszek Wodzisław | wykrawarki do naroży
water fountains | nakrętki nierdzewne | Koszenie trawników Racibórz | podkładki nierdzewne | wizerunek dla mam śląsk