KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Stan Tracey 1926 – 2013
2013.12.27 / Tomasz Furmanek
TAGI:
Share |
6 grudnia zmar? Stan Tracey, brytyjski pianista i kompozytor, jeden z najs?ynniejszych muzyków jazzu brytyjskiego. Bez wzgl?du na to z kim i w jakim sk?adzie gra? (od trio po big band), zawsze zdo?a? odcisn?? muzyczne pi?tno swojej niepowtarzalnej osobowo?ci na wspó?pracuj?cych z nim muzykach.

Stan Tracey, który zako?czy? formaln? edukacj? w wieku 12 lat, by? absolutnym samoukiem. W tym w?a?nie wieku zainteresowa? si? fortepianem (wcze?niej gra? g?ównie na akordeonie) i samodzielnie nauczy? si? na nim gra?! Mia? styl, który by? ca?kowicie indywidualny rozpoznawalny, podwaliny którego stworzy?y wp?ywy Theloniusa Monka i Duka Ellingtona, aczkolwiek styl ten nie przypomina? stylu ?adnego z wymienionych muzyków – by? jego w?asny, niepowtarzalny – czy to kiedy gra? be-bop w po?amany, zrytmizowany, zasup?any sposób, czy te? ballady, ujawniaj?c g??bokie pok?ady liryzmu w swojej grze, cz??ciowo tylko skrywane pod szorstk? d?wi?kow? pow?ok?. Ten jego wyrazisty i pionierski styl pianistyczny zdoby? uznanie wielu z najwi?kszych muzyków w historii jazzu. Do tej pory pami?tane jest stwierdzenie/pytanie samego Sonny Rollinsa skierowane publicznie do brytyjskiego ?wiata muzyki: „Czy ktokolwiek w ogóle zdaje sobie spraw?, jak niezwykle dobrym muzykiem on jest?”.

Niestety, przez d?ugi czas jego brytyjscy koledzy muzycy w pewnym sensie nie byli w stanie w?a?ciwie oceni? i doceni? wybitnego talentu Stana Tracey. Szcz??liwie jednak, zawsze znajdowali si? tacy, którzy dawali zielone ?wiat?o jego muzyce i niekonwencjonalnemu, nowatorskiemu i niekiedy wyzywaj?cemu stylowi gry. Stan Tracey to równie? jeden z najlepszych i najbardziej oryginalnych kompozytorów Wielkiej Brytanii. Jego najbardziej znanym dzie?em (i nagraniem w?asnej kompozycji) pozostaje suita „Under Milk Wood” skomponowana w 1965 roku, zainspirowana radiowym dramatem napisanym przez Dylana Thomasa o tym samym tytule.

Ca?kowicie poch?oni?ty jazzem m?ody Stan Tracey wygra? kilka konkursów pianistycznych, a nawet pojawi? si? na chwil? w filmie I Am a Camera w 1954 roku w roli… pianisty w nocnym klubie. To pewnie jedna z niewielu sposobno?ci, aby zobaczy? m?odego muzyka w akcji.

Warto zaznaczy?, ?e w latach 50. XX wieku brytyjscy muzycy jazzowi praktycznie nie mieli ?adnej mo?liwo?ci zobaczenia czy us?yszenia na ?ywo swoich idoli, wielkich ameryka?skich innowatorów jazzu. Owszem, mo?na by?o kupi? ich p?yty, ale ameryka?scy muzycy nie przyje?d?ali do Wielkiej Brytanii w owym czasie. By móc us?ysze? najlepszych muzyków jazzu w czasie wyst?pów, Stan Tracey podj?? prac? w zespo?ach muzycznych na pok?adzie transatlantyckich liniowców Queen Mary i Caron. Dzi?ki temu podczas postojów w Nowym Jorku móg? s?ucha? na ?ywo koncertów uwielbianych przez siebie takich muzyków jak Thelonius Monk, Duke Ellington, Charlie Parker czy Dizzie Gillespie…

Kiedy w 1959 roku Ronnie Scott otworzy? swój klub jazzowy na Soho w Londynie, Tracey zosta? oficjalnym pianist? tego klubu. To w?a?nie Ronnie Scott zainicjowa? zapraszanie i sprowadzanie muzyków ameryka?skich do Londynu. W ci?gu siedmiu lat pracy u Ronnie Scotta zagra? z wieloma najwi?kszymi jazzmenami w historii muzyki, jak chocia?by Dexter Gordon, Stan Getz, Wes Montgomery czy wspomniany wcze?niej Sonny Rollins.

Stan Tracey nie by? nigdy onie?mielony czy przyt?oczony s?aw? swoich ameryka?skich kolegów, inspirowa? ich niezwyk?ymi harmoniami, prowokowa? do nieoczekiwanych rozwi?za? d?wi?kowych i eksperymentów. Nie wszystkim to odpowiada?o, ale z lojalnym wsparciem Ronniego Scotta pianista zdo?a? utrzyma? swoj? pozycj?.

W roku 1967, wyczerpany d?ugimi nocnymi godzinami pracy i nieustannie wyzywaj?c? rol? pianisty nocnego klubu, podupad?y na zdrowiu Stan Tracey zdecydowa? si? opu?ci? Ronnie Scotta.

Ten gigant brytyjskiego jazzu kontynuowa? swoj? karier?, z krótszymi lub d?u?szymi przerwami, niemal?e do ko?ca ?ycia. Da? wielki koncert w Queen Elizabeth Hall dla BBC Radio 3 w 1993 roku, wydany na p?ycie przez legendarn? Blue Note Records. W 1997 roku mia? koncert w Hongkongu w cesarskiej rezydencji, po którym Stan Tracey zagra? w samych Chinach – jako pierwszy brytyjski muzyk jazzowy w historii.

Odszed? artysta, którego twórczo?? mia?a ogromny wp?yw na kilka generacji muzyków w Wielkiej Brytanii, i wyzwala?a z nich to, co najlepsze.

Stan Tracey po?wi?ci? muzyce swoje ?ycie. By? jednym z tych, którzy uczyli si? od najlepszych, od samych twórców be-bopu poprzez przebywanie z nimi w jednym pomieszczeniu, poprzez granie, tworzenie i wzajemne reagowanie w trakcie procesu twórczego. Pozostaje to w wielkim kontra?cie do obecnej, kszta?conej w szko?ach muzycznych generacji muzyków. I chocia? czasy si? zmieniaj?, ?ycz? im z ca?ego serca odwagi, pasji i bezkompromisowo?ci, czego wzorem s? tacy arty?ci jak Stan Tracey.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wyłudzenie kredytu warszawa | liny nierdzewne | usługi geodezyjne Czerwionka | transport węgiel Rydułtowy | suplementy diety produkcja Omega
meble na wymiar rybnik | cyklinowanie milanówek | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | angielski Katowice | adwokat wodzisław śląski