KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Wspomnienie o Tadeuszu Ró?ewiczu
2014.04.25 / Barbara Bogoczek
TAGI:
Share |
Tadeusz Ró?ewicz by? wielkim cz?owiekiem, o wysokich standardach, przez co by? skazany na wiele rozczarowa?. By? jednocze?nie nie?mia?y i unika? blasków jupiterów. W ?yciu prywatnym by? wyj?tkowo ?yczliwy i przyjazny, z wielkim poczuciem humoru.

We czwartek, 24 kwietnia rano odszed? Tadeusz Ró?ewicz. Wraz z nim spocz?? wiek dwudziesty. ?aden inny pisarz nie prze?ywa? historii Polski tak przejmuj?co i w takiej pe?ni. Pisa? o nim w swoim wierszu Czes?aw Mi?osz:

Ró?ewicz

on to wzi?? powa?nie
powa?ny ?miertelnik
nie ta?czy

zapala dwie grube ?wiece
siada przed lustrem
ubawiony w?asn? twarz?

nie ma pob?a?ania
dla frywolno?ci form
zabawno?ci ludzkich wierze?
chce wiedzie? na pewno

ryje w czarnej ziemi
jest ?opat? i zranionym przez ?opat?
kretem

Ró?ewicz przetwarza? opresj? i nadziej? XX wieku w poezj?, dramat i proz? z niezrównan? doz? cz?owiecze?stwa i bezkompromisowej prawdy, nieustannie upominaj?c si? o przestrzeganie podstawowych ludzkich warto?ci i przypominaj?c o tym, ?e s? one nieustannie deptane.

W latach sze??dziesi?tych ukaza?y si? angielskie przek?ady jego poezji autorstwa Mi?osza, które wywar?y wielki wp?yw na m?odych poetów brytyjskich i irlandzkich, mi?dzy innymi Seamusa Heaney i Toma Paulina. Pó?niej dosz?y przek?ady Adama Czerniawskiego, zarówno poezji jak i dramatów, które by?y nadawane w radio BBC. Ró?ewicz naucza? siebie i innych jak pisa? na nowo poezj? po okresie Holokaustu. W czasie gdy Samuel Beckett przemawia? g?osem teatru absurdu w j?zyku angielskim i francuskim, sztuki Tadeusza Ró?ewicza pokazywa?y, ?e mo?na wci?? si? ?mia?, nawet stoj?c na skraju przepa?ci. Jego najs?ynniejsza sztuka, Kartoteka, zosta?a wystawiona w Londynie przez Brit-Pol Theatre w roku 2001, zdobywaj?c nagrod? magazynu „Time Out”. Po obejrzeniu spektaklu krytycy wyrazili zdziwienie: „Jest to tak uderzaj?co wspó?czesna sztuka, tak pe?na wyzwa? i tak komiczna, ?e nasuwa si? pytanie, co nowego zaistnia?o w teatrze od czasu powstania tej sztuki przed 40 laty.”

Tadeusz Ró?ewicz by? wielkim cz?owiekiem, o wysokich standardach, przez co by? skazany na wiele rozczarowa?. By? jednocze?nie nie?mia?y i unika? blasków jupiterów. W ?yciu prywatnym by? wyj?tkowo ?yczliwy i przyjazny, z wielkim poczuciem humoru. Stara? si? kierowa? zdrowym rozs?dkiem. Nigdy nie wci?gn?? si? w ?aden ruch polityczny, cho? mia? zdecydowanie lewicowe przekonania. Dlatego te? pozostawa? poza ?yciem metropolii kulturalnych. Natomiast w pisarstwie cz?sto obna?a? fa?sz i zak?amanie, bulwersuj?c przy tym ?rodowisko (np. sztuk? Do piachu lub Bia?e ma??e?stwo).

W twórczo?ci Ró?ewicza jest co? tak uniwersalnego, ?e by?a i jest nadal t?umaczona na ponad czterdzie?ci j?zyków. Tony Howard i ja do??czyli?my do tej grupy entuzjastów Ró?ewicza pod koniec lat osiemdziesi?tych, ostatnio przek?adaj?c jego dzie?o biograficzne Matka odchodzi (Mother Departs, Stork Press, London, 2013). W ?lad za t?umaczeniami wywi?za?a si? d?ugoletnia przyja?? – dar i przywilej, który wywar? ogromny wp?yw nie tylko na nasz? wra?liwo?? literack?, ale te? na zwyk?e postrzeganie ?wiata. Mia?am przyjemno?? wielu spotka? i rozmów z pisarzem, zarówno w Anglii jak i w Polsce. Mi?dzy innymi oprowadza?am go po londy?skich galeriach (by? wielkim mi?o?nikiem i przewrotnym krytykiem sztuk plastycznych) oraz po obserwatorium astronomicznym w Greenwich, sk?d zachowa?am sympatyczne pami?tkowe zdj?cia.

Ostatni raz odwiedzi?am go w jego domu we Wroc?awiu w grudniu 2013 roku. Jak zwykle, zosta?am pi?knie ugoszczona: pocz?stowana smako?ykami kulinarnymi ?ony poety, Pani Wies?awy, oraz niepowtarzaln? rozmow? na wielorakie tematy. Pola?a si? te? Becherovka i by?o du?o ?miechu. Tadeusz pokaza? mi tekst, w którym si? w?a?nie rozczytywa?: autorstwa Luisa Bunuela, napisany wkrótce przed ?mierci? filmowca. Ró?ewicz na marginesie zaznacza? swoje uwagi i zakre?la? interesuj?ce go fragmenty. Jeden z nich brzmia?:

Od dawna jestem oswojony z my?l? o ?mierci… ?mier? stanowi cz??? mojego ?ycia. Nigdy nie mia?em zamiaru ignorowa? jej, przeczy? jej istnieniu. Ale niewiele mo?na powiedzie? o ?mierci, gdy jest si?, jak ja, ateist?. Trzeba b?dzie umrze? razem z zagadk?...

Tadeuszu kochany, tak trudno jest si? z Tob? po?egna?! Jeszcze tego nie zrobi?. B?d? kontynuowa? nasz? przyja??, nasze rozmowy, czytaj?c i t?umacz?c Twoje teksty.

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |??????????? ??????????? ??????? | karabińczyki nierdzewne | ból kręgosłupa wodzisław | Immunolog śląsk | produkcja kontraktowa suplementów diety
okulista Gdynia Karwiny | kotwy nierdzewne | wyznaczanie granic Rybnik | opaski kwasoodporne | analiza kolorystyczna śląsk