KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Doktor naszych serc
2014.10.30 / Jacek Ozaist
TAGI:
Share |
To, co si? wtedy wydarzy?o, wymyka si? ramom jakiegokolwiek prawdopodobie?stwa. G??boka komuna, trauma po nieudanej transplantacji profesora Jana Molla z 1969 roku, ogólny marazm i kunktatorstwo.

„Starzy si? boj?, m?odzi nie mog?” – podsumowuje filmowy docent Religa, zach?caj?c kolegów po fachu do wi?kszej aktywno?ci zawodowej w Polsce. W?a?nie wróci? ze sta?u w USA i rozpiera go energia, by zrobi? co? warto?ciowego dla medycyny nad Wis??.

Tytu? „Bogowie” zapewne zosta? zaczerpni?ty od wymy?lonego przez psychoanalityka Ernesta Jonesa terminu „kompleks Boga”, który dotyczy osób przekonanych, ?e posiadaj? nadnaturalne i nieograniczone zdolno?ci – zw?aszcza chirurgów dokonuj?cych specjalistycznych operacji balansuj?cych na granicy ?ycia i ?mierci. Paradoks polega na tym, ?e docent Religa nad niczym jeszcze nie panuje. Obiecana klinika w Zabrzu jest w stanie surowym. To mo?e nawet za du?o powiedziane – trwa tam wci?? budowa. Nie mo?na nawet spa?, a co dopiero wykonywa? skomplikowane zabiegi chirurgiczne, o jakichkolwiek przeszczepach nie wspominaj?c.

„Z samymi ?ó?kami, to mo?emy burdel zrobi?, a nie klinik? kardiochirurgiczn?” – w?cieka si? Religa, kiedy okazuje si?, ?e zabrak?o pieni?dzy, nie tylko na wyko?czenie kliniki, lecz równie? nie ma trzech milionów dolarów na specjalistyczny sprz?t medyczny, bez którego szpital nie jest w stanie funkcjonowa?.

?ledz?c ?wiatowe trendy w medycynie i marz?c o pierwszym udanym przeszczepie serca, Religa robi tymczasem za akwizytora, chodz?c od dyrektora kopalni do partyjnego kacyka i z powrotem. Ma charyzm? i szcz??cie. Ludzie w niego wierz?. S? w stanie wiele znie??, ?eby tylko uruchomi? nowoczesn? klinik?.

W oparach niktorynowego dymu, w pogoni za dawcami, w alkoholowym upojeniu, na drodze, prowadz?? swojego Fiata 125 i nie pozwalaj?c, by ktokolwiek go wyprzedzi?, Zbigniew Religa wydaje si? najbardziej ludzki. Tak?e wtedy, gdy w napadzie z?o?ci zwalnia jednego z niezb?dnych wspó?pracowników, a potem prosi kogo? innego, by przywróci? go do pe?nionej funkcji.

Film ?ukasza Palkowskiego to nieustannie trzymaj?cy w napi?ciu thriller. Te wszystkie potyczki z losem, wzloty i upadki, szukanie dawcy, wszczepianie i patrzenie, jak organizm biorcy odrzuca ca?e dobrodziejstwo, wiele widza kosztuj?. Akcja filmu obejmuje czas od powrotu ze sta?u w USA do pami?tnej operacji, po której powsta?o s?ynne zdj?cie do magazynu „National Geografic”. Bohater zabiegu Tadeusz ?ytkiewicz wci?? ?yje, a przecie? nied?ugo minie 30 lat od tamtej chwili!

?ukasz Palkowski zdaje si? przeczy? prawom marktingu wspó?czesnego kina. Robi film raz na trzy, cztery lata, za? w tak zwanym mi?dzyczasie dorabia jako re?yser seriali telewizyjnych. Nigdzie si? nie ?pieszy. Je?li ma projekt, realizuje go, je?li nie ma, nie robi tragedii. Wyczekuje, szuka szansy, docenia przerw? mi?dzy kolejnymi realizacjami. Nie wiem dlaczego w 2011 roku pope?ni? filmid?o pod tytu?em „Wojna ?e?sko-m?ska”, ale pewnie obaj chcemy o tym dziele jak najszybciej zapomnie?. Natomiast „Rezerwat” z 2007 roku na pewno zapad? w pami?? niejednemu kinomanowi.

Bardzo mocn? stron? „Bogów” s? aktorzy, ale stara gwardia (Englert, Opania, Kowalski, Zamachowski) jest tylko t?em dla fenomenalnego Tomasza Kota, jednego z najbardziej intryguj?cych aktorów ostatnich lat. Mimo wielu ciekawych ról dramatycznych w teatrze, Kot znany jest g?ównie z ról w serialach telewizyjnych oraz tego, ?e wcieli? si? w rol? Ryszarda Riedla w „Skazanym na bluesa” Jana Kidawy-B?o?skiego. W filmie Palkowskiego mia? zadanie podobnie utrudnione, bo wciela si? w cz?owieka, który zmar? ca?kiem niedawno i wiele osób pami?ta, jak si? porusza?, w jaki sposób mówi?, gestykulowa?, stawia? kroki. Ku zdumieniu wielu aktor wywi?za? si? ze swojego zadania po mistrzowsku. G?ówna rola to wielki atut tego filmu i jestem przekonany, ?e Tomasz Kot zgarnie za ni? jeszcze niejedn? nagrod?.

„Zbyszek, przecie? dobrze wiesz, ?e serce w naszym kraju jest relikwi?” – mówi zatroskany profesor Wac?aw Sitkowski, który decyduje si? przeprowadzi? inauguracyjn? operacj? w zabrza?skiej klinice. Czy wobec takiego argumentu mo?na mie? stosown? odpowied?? Tak! – zdaje si? dopowiada? Religa. Z medycznego punktu widzenia serce to jest pompa, organ t?ocz?cy krew do ca?ego organizmu. Religa nie ma w?tpliwo?ci, ?e ta pompa za wszelk? cen? musi dzia?a?.

***

W kilkana?cie dni po polskiej premierze, w czwartek 23 pa?dziernika odby?a si? premiera filmu w kinie Vue przy Leicester Square w Londynie. Po entuzjastycznie przyj?tym pokazie widzowie wzi?li udzia? w krótkiej rozmowie z twórcami. Zabrak?o co prawda filmowego docenta Religi, czyli Tomasza Kota, który przywita? widzów, zabawnym krótkim wyst?pieniem na ekranie, by? natomiast re?yser ?ukasz Palkowski, odtórczyni roli Anny Religowej, – Magdalena Czerwi?ska, Szymon Piotr Warszawski, który zagra? rol? dr. Andrzeja Bochenka i Sonia Bohdziewicz, odtwórczyni drugoplanowej roli, która w niezno?nie irytuj?cy sposób robi?a wszystko to steel the show. Bez skutku, na szcz??cie, a mo?e raczej ze skutkiem ?a?osnym.

Ogl?daj?c film trudno wyzby? si? wra?enia wielkiej fascynacji re?ysera postaci? s?ynnego kardiochirurga. Zapytany przez „Nowy Czas” o ?ród?o tej fascynacji odpowiedzia? z uderzaj?c? szczero?ci?, ?e po prostu dosta? gotowy scenariusz, a fascynacja narodzi?a si? pó?niej.

– Pokocha?em profesora Relig? podczas pracy nad filmem – powiedzia? ?ukasz Palkowski.

Film, sprowadzony do Wielkeij Brytanii przez Project London, mo?na ogl?da? w sieci kin Vue i absulutnie nie mo?na go przegapi?. bo jest to bez w?tpienia jeden z najlepszych polskich filmów!!!! (tb)

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat rozbój warszawa | karabińczyki nierdzewne | geodeta Świerklany | Diagnostyka poronień | produkcja kontraktowa suplementów diety
okulista Gdańsk | cyklinowanie pruszków | matedukacja | metoda callana Katowice | leczenie AMD gdańsk