KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Come To Me
2015.02.16 / Tomasz Furmanek
TAGI:
Share |
The Sirkis/Bia?as International Quartet

Debiutancki album kwartetu izraelskiego perkusisty Asafa Sirkisa i polskiej wokalistki Sylwii Bia?as od pierwszych niemal?e d?wi?ków urzeka swoist? ?wie?o?ci? wykreowan? przez czwórk? muzyków, którzy czerpi? niezwyk?? rado?? oraz inspiracj? z ka?dego dzielonego mi?dzy sob? d?wi?ku. Delikatne, pulsuj?ce, bogate melodycznie pejza?e z pogranicza jazzu, world music i muzyki progresywnej oczarowuj? s?uchacza zarówno wachlarzem nastrojów, jak i wysokiej klasy muzykalno?ci?, wra?liwo?ci? i b?yskotliwo?ci? wszystkich czworga muzyków. Dodatkowo jako?? nagrania materia?u d?wi?kowego jest po prostu doskona?a – cz??ciowo zrealizowana w cenionym Eastcote Studios w Londynie, powala doskona?ym obrazem d?wi?kowym i niezwyk?? selektywno?ci? nagrania bogatych i z?o?onych brzmieniowo partii perkusyjnych Asafa Sirkisa. Pi?kna, posiadaj?ca pewien tajemniczy urok ok?adka p?yty, zaprojektowana wspólnie przez Haralda Mayera i Sylwi? Bia?as doskonale koresponduje z zawart? w albumie muzyk?.

Sylwia Bia?as to kompozytorka, wokalistka, aran?er, producent i autorka tekstów. Jazzu zacz??a s?ucha? maj?c siedem lat. Nigdy nie my?la?a o byciu jedynie wokalistk?, pragn??a by? cz??ci? procesu tworzenia muzyki. Skomponowa?a po?ow? utworów na albumie, napisa?a wszystkie teksty, które zdecydowa?a si? wykona? w j?zyku polskim.

Asaf Sirkis, mistrz instrumentów perkusyjnych, który dorasta? w Izraelu, ch?on?? muzyk? wielu kultur, a szczególnie fascynowa?y go nieprawdopodobne rytmy, które grali mieszkaj?cy nieopodal Jeme?czycy. Inspiracj? by?y dla niego równie? rytmy ?rodkowego wschodu, muzyka pó?nocnej Afryki, muzyka ba?ka?ska, polska, w?gierska… Przyjecha? do Londynu w 1998 roku, i gra? tu m.in. w s?ynnej grupie Gilada Atzmona Orient House Ensemble, z któr? nagra? album Exile nagrodzony tytu?em p?yty roku w rankingu BBC Jazz Awards. Sylwi? pozna? siedem lat temu, najpierw dziel?c si? muzyk? na portalu myspace, a nied?ugo potem osobi?cie na konferencji Jazz Ahead w Niemczech.

Zarówno Asaf jak i Sylwia podkre?laj? w rozmowach, ?e proces tworzenia wspólnego projektu muzycznego by? dla nich bardzo naturalny i ?atwy, od razu wiedzieli kto b?dzie gra? w ich zespole, jakiej chc? muzyki i jak mia?aby ona brzmie?. Obydwoje jednoznacznie stwierdzaj?: – To po prostu projekt naszych marze?. Dodaj?, ?e zawsze chcieli gra? nie tylko z doskona?ymi muzykami, ale równocze?nie ze wspania?ymi lud?mi o cudownych osobowo?ciach. Wszystkie te cechy znale?li w osobach pianisty Franka Harrisona i basisty Patricka Bettisona – muzycy to wyj?tkowi, nie tylko wirtuozi swoich instrumentów, ale równocze?nie pe?ni inwencji melody?ci, doskonali zarówno w bezb??dnych solówkach, jak i w partiach zespo?owych, do których wnosz? du?o ciep?a, rado?ci z zespo?owego grania oraz spor? wyobra?ni?.

S?uchaj?c p?yty czuje si?, ?e muzycy uwielbiaj? to, co tworz? razem, co owocuje bardzo pozytywn? atmosfer? zawartej na kr??ku muzyki, której styl mie?ci si? w szerokim obszarze muzyki wspó?czesnej. Poza przywo?anym wcze?niej porównaniem z klimatami wytwórni ECM, niektórzy mog? odnale?? pewne skojarzenie z muzyk?, któr? gra? Keith Jarrett ze swoim europejskim zespo?em, inni z brzmieniami tzw. jazzu nordyckiego… Trzeba jednak podkre?li?, ?e powsta?a muzyka oryginalna, przepe?niona w?asnym pi?knem i charakterem, w której odbijaj? si? wyraziste osobowo?ci wszystkich cz?onków grupy. Nale?y te? doda?, ?e Sylwia Bia?as to wokalistka b?d?ca w ci?g?ym muzycznym dialogu z zespo?em, dysponuj?ca g?osem o wielu odcieniach i barwach oraz bezb??dnej intonacji, nie boj?ca si? eksperymentów.

A utwory zawarte na p?ycie?… Czy mog? który? wyró?ni?? Chyba nie, gdy? wszystkie prezentuj? bardzo wysoki , wyrównany poziom. Wspomn? jedynie o otwieraj?cym album utworze tytu?owym, zaczynaj?cym si? od motywu wykonanego unisono przez wokal i fortepian, który sam w sobie wprowadza ju? ów wspomniany wcze?niej nastrój wiosennej, urzekaj?cej ?wie?o?ci i uwodzi nas a to zmys?ow? barw? pojawiaj?cego si? na chwil? ni?szego rejestru g?osu Sylwii, a to poetyckim, pi?knym tekstem, oczarowuje subteln? i wra?liw? solówk? Franka Harrisona, wirtuozeri? i niecodzienni brzmieniami perkusji Asafa…

Otwiera si? muzyczny kalejdoskop barw, collage d?wi?kowych rozmów i refleksji, momentów do odkrywania przez s?uchacza za ka?dorazowym s?uchaniem.

A to przecie? dopiero pocz?tek p?yty!


Koncerty w Londynie:
21 marca, godz, 20.00
Ajani Bar & Restaurant, 289 Hornsey Road, N19 4HN
29 marca, godz 19.00
The Crypt, St Mary Magdalene Church, Holloway Road, N7 8LT


Galeria:
Komentarze:
jazzjan (19.02.2015) Bylem na ich koncercie w klubie jazzowym w Posku, interesujaca grupa. Ciekawa recenzja.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | liny nierdzewne | buty robocze Marklowice | węgiel Rydułtowy | prasa pozioma
badania okulistyczne Gdańsk | cyklinowanie Brwinów | szkolenia udt sandomierz | business English Katowice | hoehenarbeit