KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Triumf Szymanowskiego w Covent Garden
2015.06.12 / Adam Wojciechowski
TAGI:
Share |
Po czterdziestu latach opera Karola Szymanowskiego Król Roger wróci?a na londy?sk? scen?, tym razem do Covent Garden. W Londynie Król Roger by? ma?o znany. Premiera z 1974 roku w Sadler’s Wells nie zrobi?a zbyt wielkiego wra?enia. Do popularyzacji tego utworu przyczyni? si? jednak brytyjski dyrygent Simon Rattle. Dzi?ki niemu Król Roger znalaz? si? w programie BBC Proms i doczeka? si? nagrania.

W??czenie opery Szymanowskiego do repertuaru Covent Garden stworzy?o now? szans? na promocj? tej niezwyk?ej kompozycji. To trudne wyzwanie podj?? dyrektor Royal Opera House, du?ski re?yser Kasper Holten (którego go?cili?my niedawno w Ognisku Polskim). Wsparcia udzieli? Instytut Adama Mickiewicza (w ramach programu Polska Music).

Do premiery mi?dzynarodowy zespó? przygotowywa? si? dwa lata. Chodzi?o nie tylko o opanowanie partytury, ale równie? polskiego j?zyka. Nie mia? z nim k?opotu jedynie wykonawca g?ównej roli, znakomity ?piewak Mariusz Kwiecie?. W roli Pasterza wyst?pi? Alba?czyk Saimir Pirgu, w rol? Roksany, ?ony króla, wcieli?a si? Amerykanka Georgia Jarman. Prawdziwa wie?a Babel, nad któr? zapanowa? dyrygent, dyrektor artystyczny Covent Garden, Antonio Pappano. W porównaniu z innymi interpretacjami muzyka nie stanowi?a t?a inscenizacji, zachowa?a integraln?, samodzieln?, dramatyczn? rol? w ukazywanych na scenie wydarzeniach i zwi?zanych z nimi napi?ciami.

Scen? przypominaj?c? staro?ytny amfiteatr od pocz?tku I Aktu zdominowa?a gigantyczna g?owa, wokó? której toczy?y si? zaskakuj?ce dla uczestników wydarzenia. W zamierzeniu Szymanowskiego akcja I Aktu rozgrywa si? w ?wi?tyni, co tej statycznej inscenizacji nada?o dodatkowy, transcendentny prawie wymiar. Ca?a narracja i symbolika przedstawienia (libretto napisa? Jaros?aw Iwaszkiewicz), dramatyczne zmiany zachodz?ce w ?wiadomo?ci bohaterów odbywa?y si? w zasi?gu majestatycznego i przeszywaj?cego wzroku monumentalnej g?owy, urastaj?cej do roli o?tarza. Stanowczo?? króla Rogera wobec nowinek nieznanego przybysza wydawa?a si? by? emanacj? tej si?y, któr? uosabia?a.

Ale p?omie? herezji przyniesionej przez Pasterza okaza? si? silniejszy. Ulegaj? jej poddani i królowa. Król walczy, niestety dopuszcza zw?tpienie, a z tej drogi nie b?dzie ju? odwrotu. W ostatnim akcie g?owa zamieni si? w zgliszcza.

Król Roger w interpretacji Holtena jest wierny antycznym i wczesnochrze?cija?skim motywom orygina?u, ale odwa?nie wprowadza te? na scen? wra?liwo?? wspó?czesn?, czego pierwszym sygna?em s? kostiumy bohaterów – król Sycylii w garniturze, Roksana w zwiewnej sukience. Oryginalny motyw, mit Dionizosa naruszaj?cy porz?dek ?wiata chrze?cija?skiego wzbogacony jest o sugestywne elementy ?wieckich, wspó?czesnych substytutów. S? tak bardzo sugestywne, ?e jeden z krytyków dopatrzy? si? fizycznego podobie?stwa Kima Begley’a (Edrisi) z ojcem psychoanalizy Zygmuntem Freudem. Takie postrzeganie sugeruje zreszt? rozwi?zanie scenograficzne. Wielka G?owa odwraca si? ty?em do widowni w drugim akcie, a w niej pi?tra mózgu zajmuje gabinet (a nie komnata) króla, wype?niony ksi??kami, najni?sze pi?tro zajmuj? nagie postaci w orgiastycznym ta?cu.

A muzyka? To g?ównie muzyka jest chwalona. Odkrycie. Geniusz porównywany z najwi?kszymi z epoki. Z twórczo?ci? Debussy’ego i Ravela. U Szymanowskiego wida? wyra?ne wp?ywy impresjonizmu oraz egzotyki i staro?ytno?ci. Prosta faktura, bez polifonicznej pl?taniny wielu w?tków melodycznych. Ale Szymanowski nie rezygnuje z melodii, prowadzi j? w ró?nych rejestrach, tyle ?e nie na pierwszym planie. Tak by?o te? w impresjonizmie, gdzie wa?ny by? walor wra?eniowy d?wi?ku, gdzie na plan pierwszy wysuwa si? harmoni?, a redukuje znaczenie melodii. Szymanowski wróci? do gry. Pomog?y mu porywaj?ca inscenizacja i znakomite wykonanie.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |??????????? ????????? | wkręty nierdzewne | reduktor do butli gazowej Rybnik | leczenie niepłodności | mediacje Rybnik
water features | łańcuchy nierdzewne | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | pierścienie nierdzewne | stylistka katowice