KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Malarstwo jest nadziej?
2019.11.26 / Joanna Ciechanowska
TAGI:
Share |
Relationships, czyli relacje, zwi?zki… Dlaczego Tomasz Tobolewski wybra? taki w?a?nie tytu? swojej wystawy, w Polskim O?rodku Spo?eczno-Kulturalnym w Londynie? – zastanawiam si?, patrz?c na fascynuj?ce malarstwo tego artysty na ?cianach Galerii POSK.

P?ótna du?ego formatu. Malarstwo bezkompromisowe, przyci?gaj?ce uwag? widza, wr?cz magnetyczne. Subiektywne wizje zamkni?te w jednak dosy? znajome kszta?ty i formy. G?owa, posta?, uciekaj?ca sylwetka psa, fragment czaszki czy z?bów, nagle r?ka z pistoletem, ale bez wyja?niania do ko?ca co to znaczy, dlaczego w?a?nie tak. „Don Corleone”, „Tulp”, „Kamerdyner”, „Guido” – tytu?y s? haczykami, na które artysta bez problemu ?apie widza: po pierwszym spojrzeniu na obraz zatrzymuje si?, nie chce odej??, a potem chce si? dowiedzie? co? wi?cej, bo nagle wyobra?nia czy pami?? zaczyna dr??y? swoje w?asne ?cie?ki.

Tomasz Tobolewski, artysta o znacz?cym dorobku, coraz bardziej zauwa?alny na rynku artystycznym, przywióz? z Polski du?e p?ótna nawi?zuj?ce, czego sam nie ukrywa, do jego ulubionych malarzy, starych mistrzów, do których odwo?uje si? w swoich obrazach. Du?y formatem olej na p?ótnie zatytu?owany „The Return of the Prodigal Son” przywo?uje natychmiast skojarzenia z Rembrandtem, ale sposób, w jaki Tobolewski przedstawi? twarz syna marnotrawnego jest bez w?tpienia uk?onem w kierunku Francisa Bacona. – A co na g?owie postaci ojca robi melonik? – pytam artyst? zaintrygowana.

– Tak, nawiazuj? do obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”. Jest w nim tyle emocji, czer? jest w osobach, t?o o?wietla. A melonik jest uk?onem w stron? Londynu, jest to archeotyp my?lenia o londy?skim d?entelmenie. Zachwycam si? warsztatem mistrzów. Mog? powiedzie?, ?e jestem zanurzony w tradycji europejskiego malarstwa. Od czasów studiów ceni?em takich malarzy, jak Rembrandt, El Greco, Velasquez. My, jako arty?ci wspó?cze?ni, powinni?my sobie znale?? jakie? miejsce w tej hierarchii. Czasem maluj? i mam wra?enie, ?e mi si? co? uda?o, a potem patrz? na jakiego? mistrza i my?l?, no… nie, gdzie ty jeste? tak naprawd?. Ale z drugiej strony to w?a?nie to mnie nap?dza do dalszej pracy. Wiem, gdzie jestem… Dzisiaj w?a?nie by?em w Tate Britain, widzia?em Freuda, Auerbacha, Bacona, Giacomettiego. Spotka? si? z takimi malarzami… – twarz Tobolewskiego nagle sie roz?wietla, jak u dziecka, które zobaczy?o co? zachwycaj?cego. Rzadko si? zdarza taka skromno?? i dystans do w?asnej sztuki u artysty, którego od pewnego czasu mo?na zaliczy? do czo?ówki malarstawa polskiego.
Tomasz Tobolewski studiowa? w Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie oraz na Wydziale Grafiki w Katowicach, uzyskuj?c dyplom w Pracowni Druku Wkl?s?ego prof. Stanis?awa Kluski. W 2006 roku uzyska? stopie? naukowy doktora sztuki, habilitacj? w 2012. W tej chwili jest wyk?adowc? w Instytucie Sztuki Wydzia?u Artystycznego Uniwersytetu ?l?skiego w Cieszynie oraz w Katedrze Grafiki na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy). Do Londynu jego prace przywióz? warszawski dom aukcyjny Bohema, który od kilku lat z du?ym sukcesem sprzedaje jego obrazy.

Artysta zajmuje si? równie? grafik? i rysunkiem, zdobywaj?c w tych dziedzinach sztuki wiele nagród i wyró?nie? na wystawach w Polsce i za granic?.

– Grafik? nosz? w sobie – mówi Tomasz Tobolewski. – Ci?gnie mnie do czerni, do mi?sisto?ci, do ekspresji, to ?l?ska szko?a, mo?na powiedzie?. Rysunek, grafik? uwielbiam i ca?y czas w tej dziedzinie pracuj?. Jednak bardzo t?skni?em za malarstwem. Poci?ga mnie alchemia warsztatu, w ka?dym obrazie odkrywam co? nowego. Dom aukcyjny Bohema popiera? moje malarstwo od pocz?tku, wr?cz pop?dzali mnie do malowania, mówili, ?e trzeba to pokaza?. Pewnie gdyby nie oni, malowa?bym do szuflady. Na nowo wydoby?em si? z tej groty ciemnej. I tak si? nasza wspó?praca zacz??a.

Du?a obecno?? rysunku w jego obrazach przyci?ga moj? uwag?. – Lubi? ??czenie warsztatu graficznego i rysunkowego z malarskim – wyja?nia artysta. Na pewno jest to jaki? podzia?, ale dzisiaj w sztuce te rzeczy s? wymienne – dodaje.
Na wystawie prezentowana by?a seria g?ów, a raczej sylwetek g?ów z malarskim krajobrazem wewn?trznym, otwartym na interpretacj? widza.

– Od czasów studiów zajmowa?em si? g?owami. Na pocz?tku rysowalem portrety, potem dosz?a grafika, no i interpretacja, malarstwo. Jest to interpretacja kondycji ludzkiej, chodzi o g??bi? i jak?? wewn?trzn? perspektyw?. Ka?da g?owa jest inna – mówi Tobolewski.

Tytu?y nawi?zuj? jednak do konkretnych, mimo ?e fikcyjnych, postaci. „Kamerdyner”, „Apacz”, „Don Corleone”. Widz zaczyna dostrzega? powi?zania z filmem.
– Uczy?em polsko-japo?skiej szko?y rysunku story-boardowego, ciekawi? mnie kadr: jak ustawi? kamer?, aby stworzy? napi?cie, dlaczego niektóre stare filmy ca?y czas fascynuj?? Gdzie trzeba zostawi? miejsce na interpretacj? dla widza, przestrze?, troch? tajemnicy, aby nie wszystko by?o do ko?ca wyja?nione. Ka?dy ma inne skojarzenia, patrz?c na obraz. Obrazy maj? tytu?y nawi?zuj?ce do klasycznych dzie? filmowych; „Guido” do „Osiem i pó?” Felliniego, „Ruch wewn?trzkadrowy” – w tym przypadku Tobolewski broni si? przed w?asn? interpretacj?, chocia? ten skacz?cy pies, kobieta z pistoletem?…

– Zostawiam to dla widza, odbiorca jest najwa?niejszy, trzeba da? szans? na w?asne skojarzenia, wtedy obraz jest najlepszy. Wracamy do starych mistrzów. Dwa p?ótna „Tulp bez Tulpa” i „Wskrzeszenie” to kolejny uk?on w stron? Rembrandta.

– Wracam do tego obrazu, nie wiem sam dlaczego („Lekcja anatomii doktora Tulpa”, Rembrandt, 1632). Jest tam du?o nawi?za? do cierpienia, ale te? do odrodzenia. Dlaczego maluj? taki smutny temat o cierpieniu w tak ostrych kolorach? Malarstwo jest nadziej?.

Artysta pokaza? te? w Londynie seri? mniejszych g?ów („Vincent”, „Eugene D”, „Albert”, „Tulp”), które wraz z jednym z dwóch p?ócien z serii „Drzewo rozpoznania dobra i z?a” zosta?y kupione podczas wystawy w Galerii POSK przez kolekcjonerów sztuki.
Ogl?daj?c katalog nagle spostrzegam „ma??” g?ow?, niewystawion? w galerii, ale jako? bardzo mi znajom?. Okulary na nosie, wisz?cy papieros, twarz nie do rozpoznania, a jednak znajoma. Patrz? na tytu? i ?miej? si? sama do siebie – „Tomaszewski”. Oczywi?cie. Jeden z moich profesorów w Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, artysta grafik Henryk Tomaszewski. Zwi?zki z przesz?o?ci? i tera?niejszo?ci?, z Warszaw?, Krakowem i Londynem trafi?y na ?yzny grunt.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Odszkodowania Wodzisław Śląski | nakrętki nierdzewne | wiertło do metalu Pszów | pellet Rybnik | suplementy diety produkcja probiotyki
optometrysta Gdańsk | cyklinowanie bezpyłowe grodzisk mazowiecki | Utrzymanie zieleni Żory | opaski kwasoodporne | stylistka śląsk