KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Prawnik przy sztaludze
2019.12.05 / El?bieta Lewandowska
TAGI:
Share |
Przegl?dam stare katalogi, czytam biogramy i recenzje z wystaw, odkrywam, ?e przez nasze Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii w ci?gu 60 lat istnienia przewin??o si? wielu warto?ciowych ludzi o ró?nych specjalno?ciach, zainteresowaniach i niezwyk?ych ?yciorysach.

Szczególne miejsce w moich wspomnieniach zajmuje pani Halina Sukiennicka (1900-1998), chocia? pozna?am j? w okresie kiedy ju? rzadko bra?a udzia? w wystawach z powodu szybko pogarszaj?cego si? wzroku. Pamietam j? jako osob? bardzo inteligentn?, elokwentn?, o z?otym sercu, zawsze gotow? do pomocy innym. Wtedy nie wiedzia?am, ?e by?a prawnikiem z tytu?em doktora paryskiej Sorbony i ?e pomaganie ludziom w ró?nych ?yciowych wira?ach by?o jej zawodem, a co najwa?niejsze – powo?aniem. B?d?c wytrawnym adwokatem po?wi?ca?a si? g?ównie obronom w procesach karnych.

Jej m?? Wiktor Sukiennicki by? równie? znanym prawnikiem, a poznali si? jeszcze na studiach w Wilnie. Po wojnie Wiktor znalaz? si? w Londynie, Halina do??czy?a do niego w 1947 i od razu rozpocz??a dzia?alno?? w?ród spo?eczno?ci akademickiej. Znaj?c j?zyk angielski dawa?a wyk?ady w londy?skiej Szkole Nauk Politycznych i Spo?ecznych. W 1951.podczas konferencji „Sowietyzacja Prawa w Polsce” wyg?osi?a referat „Zmiany w prawie karnym”.

Pocz?tek lat 50. ubieg?ego wieku sta? si? prze?omowy w jej ?yciu. Wiktor Sukiennicki wyjecha? do Stanów Zjednoczonych i zosta? tam na sta?e. Halina zerwa?a zupe?nie z poprzednim ?yciem, z zawodem prawnika. We wst?pie do teki z reprodukcjami swoich obrazów napisa?a: „W pierwszej cz??ci mojego ?ycia by?am prawnikiem’’ i dalej t?umaczy, ?e zerwa?a z prawem, bo angielski kodeks prawny ró?ni si? od polskiego, a przecie? ?eby zrozumie?, wyja?ni? i przekona?, trzeba by? w samym ?rodku tego systemu. Nie wiem, czy te argumenty by?y przekonuj?ce. Tym bardziej teraz, po wielu latach, trudno jest to oceni?. Jaki? ?yciowy dramat spowodowa?, ?e porzuci?a karier?, zrezygnowa?a ze ?wietnych zarobków prawnika i wybra?a ?ycie malarza. A malarze, jak wiadomo, cz?sto ?yj? w niedostatku.

Rozpaczliwie zacz??a szuka? nowego celu w ?yciu, nowych warto?ci i mo?e innego ?rodowiska i innych ludzi? Jednym s?owem jej pó?niejsze malarstwo by?o rozpraw? ze sob? i ze ?wiatem zewn?trznym. Zacz??a chodzi? po muzeach i galeriach, spotyka? artystów i rozmawia? o sztuce. Jako prawnik my?la?a racjonalnie i logicznie, uczy?a si? s?ucha? swojej pod?wiadomo?ci i wyobra?ni.

W 1954 roku pozna?a profesora Mariana Bohusza-Szyszk? i w latach 1954-56 ucz?szcza?a do Studium Malarstwa Sztalugowego prowadzonego dla spo?eczno?ci akademickiej przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Londynie. Studiowa?a te? rzemios?o artystyczne (ceramik?) w Hammersmith School.

Pocz?tkowo te swoje nowe zainteresowania traktowa?a z przymró?eniem oka, a z czasem bardziej na powa?nie, po?wi?caj?c coraz wi?cej czasu na malowanie i czytanie ksi??ek o malarstwie. Sp?dza?a du?o czasu na wyk?adach profesora Bohusza-Szyszki. Charyzma tego ?wietnego malarza i gaw?dziarza zrobi?a na niej du?e wra?enie, a mo?e to by?o obustronne zafascynowanie i wspólna mi?o?? do dalekiej ziemi wile?skiej. On nauczy? j? patrze? na obrazy i rozumie? wspó?czesn? sztuk?, ona robi?a korekty jego licznych artyku?ów o sztuce. Zaprzyja?nili si?.

W tych trudnych czasach powojennych nie wszyscy radzili sobie z problemami materialnymi. Profesor by? bezdomny, pomieszkiwa? u ró?nych przyjació?, ale nie mia? sta?ego miejsca do pracy i odpoczynku. Dopiero Halina Sukiennicka za?atwi?a mu mieszkanie i obiady oraz sal? wyk?adow? w polskiej YMCA przy 46 Kensington Garden Square. Odt?d studenci-arty?ci mieli sta?? pracowni? i miejsce do spotka?. Prelekcje i wyk?ady odbywa?y si? te? w Klubie Orla Bia?ego, w Bibliotece Polskiej, w Domu Kombatanta, ale i w prywatnych domach.

Halina cz?sto go?ci?a przyjació?-artystów z Anglii i z kraju. Bywali u niej Stefan Stachowicz, Jadwiga Pietraszewska, Stanis?aw Frenkiel, Halima Na??cz, Stasia Kania i wielu innych.

W 1958 roku ostatecznie ukszta?towa?o si? Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków. Jego prezesem zosta? Tadeusz Koper, a sekretarzem Halina Sukiennicka. To ona podejmowa?a decyzje, bo Koper szybko wycofa? si? z funkcji prezesa. Kiedy w 1965 roku Zrzeszenie jako organizacj? przyst?pi?o do nowo utworzonego Polskiego O?rodka Spo?eczno-Kulturalnego, Halina Sukiennicka wyst?pi?a z inicjatyw? stworzenia kolekcji sztuki polskiej na obczy?nie. Razem z Marianem Bohuszem i Stanis?awem Frenklem prowadzi?a w tej sprawie negocjacje z in?ynierem Romanem Wajd?, pomys?odawc? i inspiratorem idei powstania POSK-u.

Projekt Sukiennickiej zreferowany i opublikowany w „Tygodniu Polskim” (Swego nie znacie, 1966, nr 48) zosta? przyj?ty z entuzjazmem na zebraniu POSK-u. Arty?ci i rodziny zmar?ych artystów oddawali po jednej ze swoich najlepszych i najtrafniej ilustruj?cych ich twórczo?? prac. W ten sposób Zrzeszenie Polskich Artystów Plastykówprzekaza?o POSK-owi oko?o sto obrazów i rze?b. Organizacj? i dokumentacj? zbioru zaj??y si? Halina Sukiennicka i Janina Baranowska.

Z okazji I Kongresu Wspó?czesnej Nauki i Kultury na Obczy?nie w 1970 roku opublikowano zredagowan? przez Sukiennick? publikacj? Polska Sztuka wspó?czesna na obczy?nie. W 1982 wydano zredagowany przez malark? katalog Polska sztuka wspó?czesna poza krajem, zawieraj?cy 54 biografie artystów polskich, których prace znalaz?y si? w kolekcji POSK-u.

By?a tytanem pracy, du?o malowa?a, wystawia?a, organizowa?a wystawy innym. Tak jak wielu naszych artystów, wystawia?a w Galerii Mateusza Grabowskiego, w Centaur Gallery Jana Wieliczki, w Drian Gallery Halimy Na??cz oraz uczestniczy?a w zbiorowych wystawach w galeriach londy?skich.

Bardzo cz?sto w obrazach nawi?zywa?a do swojej przesz?o?ci.Takie obrazy jak S?dziowie, Za kratami, Oskar?ony wyra?nie nawi?zuj? do tematyki s?downiczej, chocia? nie s? to prace realistyczne. Artystka zawsze czerpie ze ?wiata swojej wyobra?ni, a jej artystyczny przekaz to ekspresja lub semi-abstrakt. Obrazy olejne, akwarele i gwasze malarki charakteryzuj? si? klarown? kompozycj? i dyscyplin? formy. Krytycy zawsze akcentuj? niezwyk?? si?? kolorystyczn? jej prac. Sukiennicka opublikowa?a te? w Oficynie Stanis?awa Gliwy kilka tek z reprodukcjami obrazów i rysunków. W 1968 roku ukaza?a si? teka Czarne i Bia?e, a rok pózniej Wilno. Ta druga jest opowiadaniem j?zykiem rysunkowym o jej rodzinnym mie?cie. Profesor Marian Bohusz-Szyszko (równie? twórca Teki Wile?skiej) napisa? pi?knie, ?e nie s? to absolutnie rysunki architektoniczne, lecz wizje zdeformowane i zamglone przez czas przesz?o trzydziestoletni, który up?yn?? od bezpo?rednich dotyków oczu do tych wile?skich uliczek.

Zmar?a w 1998 roku w Londynie. Jej prochy zosta?y rozsypane daleko od ziemi wile?skiej, nad Oceanem Spokojnym.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Porady prawne Wodzisław Śląski | zawiasy nierdzewne | geodeta Czerwionka | Albadt | giętarki trzpieniowe cnc
optyk Gdynia Chylonia | śruby | egzamin SEP sandomierz | angielski prywatnie Katowice | windykacja należności wodzisław śląski