KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 30 paĽdziernik 2020
E-WYDANIE
PUBLICYSTYKA
REPORTAŻ
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZŁY
CZAS TO PIENIĄDZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNOŚCI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDYŃSKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SIĘ DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWIŃSKA
ANDRZEJ LICHOTA
WACŁAW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MAŁKIEWICZ
V.VALDI
PODRÓŻE
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ŚWIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
NA ŁAWECZCE
MANIA GOTOWANIA
KRZYŻÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KOŃCU JĘZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTYŚCI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZŁOWSKA
WOJCIECH SOBCZYŃSKI
RYSZARD SZYDŁO
PAWEŁ KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABAŁA
IWONA ZAJĄC
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENIĄŻEK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
SŁAWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWEŁ WĄSEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SOŁOWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIEŃKO
FOTOREPORTAŻ
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
2020.06.10 /
TAGI:
Share |
Wyborcy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz warunki organizacyjne i prawne, będą mogli zagłosować wyłącznie korespondencyjnie.

Na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostało utworzonych 11 obwodów głosowania:
1)     Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;
2)     Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH
3)     Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Londyn III, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;
4)     Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Londyn IV, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
5)     Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Londyn V, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
6)     Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Poland House, 90 Gloucester Place, London, W1U 6HS;
7)     Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Manchester I, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;
8)     Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Manchester II, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;
9)     Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Edynburg I, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;
10)  Obwód głosowania nr 156, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Edynburg II, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;
11)  Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 
Belfast, Konsulat Generalny RP, 67 Malone Road, Belfast, BT9 6SB.
 
Osoby uprawnione do głosowania
 
Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1)     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)     nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)     nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)     nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 
Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
 
Spis wyborców
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., jeśli najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 24:00 zawiadomią konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą o zamiarze głosowania w formie korespondencyjnej lub zmianie miejsca zamieszkania. 

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 24:00.
Nowych zgłoszeń, a także powiadomień o zamiarze głosowania korespondencyjnego w przypadku osób wpisanych do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl.
 
bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:
1)     e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX
3)     ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0207 8228 936, -935, -975,
4)     faksem, nr faksu: 0207 9363 571;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze:
1)     e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
3)     ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0161 245 4131
4)     faksem, nr faksu: 0161 236 8709;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu:
1)     e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
3)     ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 0131 551 7131
4)     faksem, nr faksu: 0131 552 1086;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:
1)     e-mailowo: belfast@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 67 Malone Road, BT9 6SB , Belfast
3)     ustnie (co do zasady telefonicznie, w godzinach pracy urzędu): nr tel.: 028 9620 9500.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.     Nazwisko
2.     Imię (imiona)
3.     Imię ojca
4.     Datę urodzenia
5.     Numer ewidencyjny PESEL
6.     Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7.     Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
8.     Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.
9.     Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
10.  Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 
Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
 
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.
 
Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:
 
1)     e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX
3)     faksem, nr faksu: 0207 9363 571;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze:
 
1)     e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
3)     faksem, nr faksu: 0161 236 8709;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu:
 
1)     e-mailowo: wybory.edynburg@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE
3)     faksem, nr faksu: 0131 552 1086;
 
bądź do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:
 
1)     e-mailowo: belfast@msz.gov.pl
2)     pisemnie, na adres: 67 Malone Road, BT9 6SB, Belfast.
 
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie konsul wysyła wyborcy za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
 
Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
 
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.
 
WAŻNA INFORMACJA
 
Na terytorium Zjednoczonego Królestwa, z uwagi na sytuację epidemiczną i warunki organizacyjne i prawne, nie ma możliwości osobistego odebrania pakietu od właściwego Konsula RP oraz dostarczenia koperty zwrotnej do właściwego Konsula RP oraz właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyjeżdźasz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 37297
Tak

29014
78%
Nie

8283
22%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | śruby kwasoodporne | narzędzia warsztatowe Pszów | transport węgiel Pszów | suplementy diety produkcja Omega
meble na wymiar rybnik | weryfikacja uprawnień spawaczy | klasyfikacja gruntów śląskie | medycyna pracy Wodzisław Śląski | stylistka katowice