KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Nie wahali si? zaryzykowa? wszystkiego
2021.08.03 /
TAGI:
Share |
77 lat temu o tej porze rozkaz do powstania by? ju? wydany. Godzina „W” by?a ju? wskazana. Ch?opcy, dziewcz?ta poprzez sieci ??czno?ci dowiadywali si?, ?e nast?pnego dnia o tej porze b?d? ju? w walce. Co to by?o za podniecenie! Co to by?a za rado??! Jak d?ugo czekali na ten moment!
Wielu historyków napisze potem, po dziesi?cioleciach, ?e tego i tak nie sposób by?o zatrzyma?, ?e wola walki przeciw znienawidzonemu wrogowi, ?e wola odzyskania wolno?ci, wyzwolenia Warszawy, wyzwolenia Rzeczypospolitej by?a tak silna, ?e tego nie da?o si? zatrzyma?, nie by?o innego wyj?cia – ?e ta energia, to wielkie pragnienie wolno?ci musia?o znale?? swoje uj?cie, musia?o si? urzeczywistni?.

I urzeczywistni?o si?. Cho? w niezwykle trudnych warunkach. Nie s?dz?, by ktokolwiek tamtego 31 lipca 1944 roku przypuszcza?, ?e ta najwi?ksza w dziejach Rzeczypospolitej bitwa armii podziemnej b?dzie te? najd?u?sza, bo b?dzie trwa?a 63 dni. Nikt sobie w tamtym momencie chyba nawet tego nie wyobra?a?, bo przecie? powsta?cy w wi?kszo?ci nie mieli broni. To by?a wola wolno?ci, wola niepodleg?o?ci. Jak?e g??boko ona tkwi w naszym narodzie przez pokolenia.

Trzy polskie sierpnie XX wieku – ten pierwszy 1920 roku, gdy tu, pod Warszaw?, w wielkiej bitwy przechylaj? si? losy wielkiej wojny polsko-bolszewickiej. Bohaterskie piersi i skrwawione d?onie polskich ?o?nierzy – w ogromnej cz??ci ochotników chc?cych ?y? w wolnej Polsce – zwyci??aj? mimo bólu, strachu, strat. To byli ich rodzice – matki i ojcowie. Czyi? Dziewcz?t i ch?opców, którzy potem stan?li do Powstania Warszawskiego.
Powstanie by?o dzie?em pokole?, dlatego ?e to oni – ci, którzy w 1920 roku zwyci??yli, utrzymuj?c wolno?? i niepodleg?? Polsk? – wychowali potem swoje dzieci tu, w Warszawie, w tak silnej mi?o?ci ojczyzny, tak wielkiej mi?o?ci wolno?ci, tak wielkiej woli swobodnego ?ycia, w tak wielkim poczuciu suwerenno?ci, ?e ci m?odzi nie wahali si? zaryzykowa? wszystkiego, z ?yciem w??cznie, by t? wolno?? odzyska?. Aby odzyska? swoje miasto i swoj? ojczyzn?. Byli gotowi zap?aci? ka?d? cen?.

A potem oni, ci, którzy prze?yli, w mrokach komunizmu, mimo ?e tej wolno?ci im nie dano, w mi?o?ci do niej wychowali kolejne pokolenie – to, które by?o potem pokoleniem Sierpnia’80 roku i strajków, które ostatecznie doprowadzi?y do powstania Solidarno?ci, a potem do upadku komunizmu i – w ca?ej Europie – ?elaznej kurtyny.

Zaryzykuj? tez?, ?e nie by?oby tych sierpni, gdyby nie wcze?niejsze powstania, które – cho? w wi?kszo?ci nie powiod?y si? – zawsze pokazywa?y niez?omnego ducha naszego narodu. Kolejne pokolenia nie mog?y sobie pozwoli? na to, by zapisa? si? w historii jako te, które sz?y przez ?ycie z opuszczon? g?ow?. Dzi?ki nim wszystkim mamy dzi? woln? Polsk?, któr? mo?emy si? cieszy?. Cieszymy si? ni? dzi?ki ?o?nierzom 1920 roku, dzi?ki powsta?com warszawskim, dzi?ki robotnikom, którzy strajkowali w 1980 roku i pó?niej. Zapisali?cie si? wszyscy w historii.

W historii Warszawy zapisa?o si? ca?e jej spo?ecze?stwo. To by?a niezwykle specyficzna bitwa, bo nie mia?a prawdziwego frontowego zaplecza. Prawdziwe frontowe zaplecze to przecie? to, gdzie mo?na naprawd? spokojnie odpocz??, gdzie ?o?nierz mo?e zdj?? buty, po?o?y? si? do ?ó?ka, gdzie mo?e si? zregenerowa? po s?u?bie, by móg? wróci? potem do walki. Tutaj tego nie by?o. Nieprzyjaciel by? dooko?a. Powsta?cy – ?o?nierze powstania – spali w butach. Je?eli w ogóle mo?na by?o spa?. To by?y 63 dni dla wi?kszo?ci z nich zupe?nie bez wypoczynku.
A jednak walczyli do samego ko?ca i do samego ko?ca byli wspierani przez zaplecze, które mogli mie? – (…) które dawa?o im serce. To by?a ludno?? Warszawy. To byli ci, którzy przygarniali powsta?ców, gotowali dla nich posi?ki, wspierali ich i ?ciskali ich r?ce, to byli ci, którzy trwali w koszmarnych warunkach w piwnicach domów. To byli ci, których Niemcy mordowali – cho?by na warszawskiej Woli, ale przecie? tak?e we wszystkich innych dzielnicach. Oni wszyscy s? bohaterami tamtego sierpnia, a potem wrze?nia. Oni wszyscy s? bohaterami Warszawy i Rzeczypospolitej.

(…) Gdy patrzy si? na zdj?cia z Powstania Warszawskiego, gdy patrzy si? na twarze tych ch?opców i dziewcz?t silnych jak stal, to z ich twarzy emanuje jasno??. Najcz??ciej emanuje u?miech. S? to twarze ludzi wolnych, patriotów, dzieci Warszawy – wiernych córek i synów Rzeczypospolitej.

Miejmy nadziej? – my, kolejne m?odsze pokolenia i te, które przyjd? po nas – ?e zawsze b?dziemy umieli sprosta? ich pami?ci, temu wielkiemu zadaniu, które nam zostawiaj?.
Cze?? i chwa?a bohaterom! Niech ?yj? powsta?cy warszawscy! Niech ?yje Warszawa i wszyscy jej mieszka?cy! Niech ?yje Rzeczpospolita!

Apel Pami?ci Andrzeja Dudy, Prezydenta RP
(Warszawa, 1 sierpnia 2021, fragmenty)

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | łańcuchy nierdzewne | masaż skrzyszów | transport węgiel Rybnik | mediator Rybnik
meble na wymiar wodzisław | cyklinowanie Błonie | szkolenia bhp sandomierz | artykuły żeglarskie | zakupy ze stylistą śląsk