KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Co robi telewizja?
2011.02.03 / Gabriel Maciejewski
TAGI: takie czasy Polska
Share |
Wielu z nas pami?ta pojawiaj?ce si? w stanie wojennym napisy na murach i ?mietnikach: telewizja k?amie! Chodzi?o, rzecz jasna, o telewizj? Jaruzelsk?, gdzie gwiazd? by?a Irena Falska i kilku smutnych panów w mundurach bez dystynkcji. Chodzi?o o telewizj?, w której pokazywa? si? Jerzy Urban i wypowiada? swoje s?ynne zdanie: „Rz?d si? sam wy?ywi” – policzek wymierzony bezbronnemu spo?ecze?stwu.

I oto na prze?omie lat 2010 i 2011 doczekali?my si? telewizji, która, co prawda, nie pluje jeszcze na obywateli jadem, nie strofuje ich i nie stawia do k?ta, ale z powodzeniem ogranicza udzia? programów publicystycznych prowadzonych przez dziennikarzy niewygodnych dla ekipy rz?dowej. Z anteny znikn??y ju? programy Bronis?awa Wildsteina i Rafa?a Ziemkiewicza, nie mo?na ju? obejrze? „Pod pras?” Tomasza Sakiewicza, nie ma „Wojny ?wiatów” Tomasza Terlikowskiego i „Boso przez ?wiat” Wojciecha Cejrowskiego. Nie ma, bo nie ma, i ju?. Wa?? si? losy jednego z najpopularniejszych programów publicystycznych w telewizji polskiej – „Warto rozmawia?” Jana Pospieszalskiego jest jeszcze na antenie, ale ju? zapowiedziano zatrzymanie emisji. Prawie od razu jednak pojawi?y si? pog?oski, ?e program zostanie. Jak b?dzie – zobaczymy na wiosn?.

Miast publicystyki, któr? jedni okre?laj? mianem „prawicowa” lub jeszcze lepiej – „skrajnie prawicowa”, a inni s?owami „katolicko-narodowa” (ciekawe, swoj? drog?, co Wildstein ma wspólnego z katolicyzmem) mamy w polskiej telewizji nieustaj?cy show taneczny przerywany co jaki? czas reklamami lub prognoz? pogody. Publicystyka, je?li ju? si? ostanie po tych wszystkich czystkach, to b?dzie to publicystyka w wykonaniu Tomasza Lisa lub Jacka ?akowskiego. Popularno?? obydwu panów w Polsce jest nik?a, nie przeszkadza to jednak w?adzom TVP lansowa? ich postaci, ich pogl?dów i ich j?zyka. Jackowi ?akowskiemu, wyk?adowcy dziennikarstwa na uczelni Collegium Civitas, zdarzy?o si? nawet co? takiego, jak niew?a?ciwe zinterpretowanie s?ów pana prezydenta dotycz?cych katastrofy smole?skiej. – ?le przepisa?em – powiedzia? z rozbrajaj?c? szczero?ci? Jacek ?akowski – ?le przepisa?em.

Zostawmy jednak ?akowskiego i jego publicystyk?, której tezy mo?na obstawia? w ciemno, tak jak zwyci?zc? w wy?cigu ?limaka z hartem. Wró?my do telewizji i jej prezesa, pana Dworaka, który jest jedn? z najdziwniejszych postaci, jakie w ogóle przez t? instytucj? si? przewin??y, z mojego punktu widzenia. Jest pan Dworak jednym z najmniej widocznych prezesów telewizji w ca?ej jej historii. Pami?tam dok?adnie prezesur? pana Kwiatkowskiego, kiedy zawsze mia?em wra?enie, ?e po otwarciu lodówki albo konserwy dla psa wyskoczy z niej pan prezes TVP i powie: – Cheese! Teraz mamy sytuacj? odwrotn?. Dworaka nie wida?, co nie znaczy, ?e jest lepiej. Niektórzy mog? tak my?le? – prezes si? nie pokazuje, znaczy nie zale?y mu na poklasku, woli prac? w zaciszu gabinetów. Obawiam si?, ?e interpretacja ta jest mylna i nie oddaje istoty sprawy.

Gdyby Jan Dworak robi? bowiem to, co do niego nale?y, czyli dba? o pluralizm pogl?dów w zarz?dzanej przez siebie instytucji, wtedy Anita Gargas nie wylecia?aby z TVP za nakr?cenie filmu o Jaruzelskim. Je?li kto? nie wie, o kim mówi?, szczególnie ci, którzy zm?czeni s? przesz?o?ci? w naszym ?yciu – przypominam – chodzi o tego Jaruzelskiego, który wprowadzi? stan wojenny, o tego samego, za którego rz?dów strzelano do górników w kopalni „Wujek”. O nim w?a?nie powsta? film i za jego realizacj? znana dziennikarka zosta?a zwolniona z pracy. Okaza?o si? bowiem, ?e 20 lat po odzyskaniu niepodleg?o?ci, której grabarzem by? mi?dzy innymi pan genera?, telewizja polska uwa?a powiedzenie kilku s?ów prawdy o nim za temat tabu. Tak w?a?nie. To nie geje, lesbijki, teletubisie z torebkami i marsze równo?ci s? w polskiej telewizji tematem zakazanym – jest nim przesz?o?? Wojciecha Jaruzelskiego, który – co nie powinno ju? nikogo dziwi? – oficjalnie jest zapraszany na narady do prezydenta Komorowskiego jako wybitny ekspert w sprawach rosyjskich. To tak, jakby zaprasza? Stalina na debat? o g?odzie na Powo??u. By? wszak wybitnym specjalist? w tych sprawach, na pewno móg?by wiele interesuj?cych rzeczy wyjawi?.

Jaruzelski, podobnie jak Wa??sa, nie nadaje si? do tego, by grzeba? mu w przesz?o?ci. Czyniono tak ju? kilkakrotnie i zawsze ko?czy?o si? to awantur?. Lepiej wi?c milcze? i ta?czy? z gwiazdami. Taniec bowiem to ruch, a ruch – jak wiadomo – to zdrowie.

Polityka w telewizji to jeden z wielu pretekstów do tego, by ograniczy? wolno?? s?owa w Polsce. Polityka i kneblowanie ust dziennikarzom nie odbiera ochoty ludziom siedz?cym przed telewizorami do wymiany pogl?dów. Siedz? sobie w domach i gadaj?. A jak ju? si? nagadaj? mi?dzy sob?, w??czaj? internet i zaczynaj? wpisywa? tam tre?ci, które wcale nie s? kompatybilne z komunikatami lansowanymi przez polityków PO. Pisz? na przyk?ad ludzie, ?e nie zgadzaj? si? z tym, co mówi niejaka Anodina, albo ?e nie podoba im si? Palikot i jego wie?niacki styl. Wi?cej – ludzie ci potrafi? napisa? tak?e, ?e nie czytaj? „Gazety Wyborczej”, a ich ulubionym politykiem jest Jaros?aw Kaczy?ski. I to jest prawdziwa groza. Jaros?aw Kaczy?ski!

S?uchajcie, s?uchajcie! Nie Jaruzelski wcale – jak to usi?uje lasowa? telewizja polska, ale kartofel, cz?owiek sko?czony, polityczny bankrut, ba – polityczny trup, cz?owiek bez charakteru, który zbija kapita? polityczny na ?mierci w?asnego brata. Sk?d to wszystko wiemy? – nale?y zada? pytanie. Sk?d wiemy to wszystko o Kaczy?skim? Z telewizji, oczywi?cie, która zdejmuj?c z anteny programy publicystyczne inne ni? ?akowsko-Lisowe, nape?nia jednocze?nie informacyjne ramówki Jaros?awem Kaczy?skim. Cz?owiek siada przed odbiornikiem i ma wra?enie, ?e to nie Ruppert Murdoch jest najwi?kszym medialnym potentatem na ?wiecie, ale Kaczy?ski w?a?nie. Wsz?dzie on, ze swoj? zajad?? twarz?, ze swoj? nienawi?ci?, ze swoj? przewrotn? logik? – czarne jest bia?e, a bia?e jest czarne, z pó?otwartymi ustami i wzrokiem wpatrzonym nie wiadomo gdzie.

Ogl?daj?c polsk? telewizj? – i w?a?ciwie nie ma znaczenia, który akurat kana? w??czymy – mo?emy odnie?? wra?enie, ?e Jaros?aw Kaczy?ski wykupi? wsz?dzie czas antenowy, by nasyci? go swoj? osob?. Po co to czyni?! – pyta poczciwy ?wier?inteligent zas?uchany w publicystk? ?akowskiego.

– Bo jest chory z nienawi?ci – odpowiada Lech Wa??sa. – I przebieg?y – dodaje w my?li nasz poczciwiec. Tak sobie te wyst?py w telewizorze bez problemu za?atwia. Wsz?dzie go wida?. Zgroza!

Dobrze, ?e jest telewizja, która przed nim ostrzega. Mo?na spa? spokojnie. W?a?nie – to marzenie – spa? spokojnie.

Gabriel Maciejewski

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |zakład kamieniarski wodzisław | pierścienie nierdzewne | szlifierka kątowa Wodzisław | Immunolog śląsk | giętarki trójrolkowe
water walls | weryfikacja uprawnień spawaczy | geodeta Rybnik | metoda callana Katowice | metamorfozy śląsk