KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Dlaczego wol? Muppety
2008.12.05 / Micha? S?dzikowski
TAGI: takie czasy
Share |
Emigranci wracaj?! Prasa zdaje si? by? generalnie zgodna w kwestii tego, ?e wracamy, punktem spornym pozostaje jedynie kwestia tego, czy wracamy na Wyspy czy do Polski.
Sam czasami my?l? o powrocie, jak pomn? nasze jeziora, bory, góry, husari?, skarby diab?a z ?a?cuta ukryte w… Zawsze w tym punkcie rozwa?a? dociera do mnie news z kraju, z którego wynika, ?e jaka? wa?na osoba zrobi?a co? zupe?nie absurdalnego i nieoczekiwanego. Na przyk?ad pose? PiS za?piewa? na mównicy „ole, ole, ole”, zrobi ?salto w ty? albo powiedzia?, ?e zwyci?stwo Obamy jest ko?cem cywilizacji bia?ego cz?owieka. – Ludzie! Przecie? on rzeczywi?cie tak powiedzia?, chocia? podobno „tylko” cytowa? pos?a Pi?t? – te? pos?a i zwolennika przywrócenia monarchii!

– Niemo?liwe. Oni a? tak g?upi nie s? – z niedowierzaniem zaprotestowa?a moja matka. A jednak, s? a? tacy g?upi. ?redniowieczne pogl?dy, nietolerancja, cwaniactwo i nepotyzm w?ar?y si? tak g??boko w mentalno?? polskich elit, ?e trzeba dopiero angielskiej perspektywy, aby w ko?cu zacz?? postrzega? w?a?ciwie polsk? scen? polityczn?. Bez z?o?ci, drwiny, bez wulgarnych ozdobników, ze spokojem spróbowa? zobaczy? Sejm jako Muppet Show. To takie uwalniaj?ce. Lecz niezwykle krzywdz?ce dla Muppetów! Przecie? Muppety to w gruncie rzeczy bardzo poczciwe i milusie stworzonka, które a? ma si? ochot? przytuli?, czego przecie? nie mo?na powiedzie? o polskich politykach. Nie my?l? tu w ogóle o przytulaniu. Nawet przez my?l mi nie przesz?o, ?eby przytula? si? do Giertychów albo Kaczy?skich… A Pa?stwu? Gdy pewna pani na prób? przytuli?a si? do pos?a ?y?wi?skiego, to sk?ada?a potem moc reklamacji. Polscy politycy zupe?nie nie nadaj? si? do przytulania, poniewa?… Dobra! Zmie?my temat!

Uwa?am, ?e Muppety nie zas?uguj? na takie porównanie, poniewa? Muppety nie wyrz?dzi?y krzywdy niczyjej narodowej ?wiadomo?ci, czyni?c z niej Narodow? ?wiadomo?? Bazarow?, a polscy politycy, niestety, maj? tak? zas?ug? na swoim koncie. Mniejsza o to, jak tego dokonali. To oni s? specjalistami w swojej robocie i wiedz? lepiej, wi?c nie b?d? si? wym?drza?. Chcia?bym jedynie zwróci? uwag? na jej konsekwencje. Mariusz Kowalewski, redaktor „Rzeczypospolitej”, w artykule: „Koniec czerwonego barona Olsztyna” napisa?: „Ma?kowski z eksponowanego stanowiska [komunistycznego cenzora] trafi? na same do?y – zosta? nauczycielem historii w szkole na osiedlu Nagórki.”

No có?, drodzy polscy nauczyciele! W oczach polskich elit opiniotwórczych jeste?cie Pa?stwo do?ami spo?ecznymi. Razem ze z?odziejami, alfonsami i tanimi prostytutkami. Nie macie w?adzy ani pieni?dzy. Kiedy? mogli?cie buty czy?ci? komunistycznym cenzorom, a dzi? jak si? okazuje, postkomunistycznym kanciarzom i cwaniakom.

I to przecie? nie chodzi o to, ?e pan redaktor Kowalewski ma prywatnie bazarowy ?wiatopogl?d i takie zdanie mu si? wymkn??o. Ró?ni ludzie musieli je w „Rzeczypospolitej” przeczyta? i stwierdzi?: Tak! To jest dobry tekst! Prawda, panie Romku? Prze?lij to do naczelnego niech rzuci okiem, czy tekst mo?e pój?? w takiej postaci. Dla ró?nych wa?nych ludzi w Rzeczypospolitej (w obydwu tego s?owa znaczeniach), jest rzecz? oczywist?, ?e polski nauczyciel jest spo?ecznym do?em! Dlaczego? Bo jest to przykryte cienk? warstw? politycznej poprawno?ci, oficjalne stanowisko polskich ?rodowisk opiniotwórczych.

Drogie polskie elity! My nie wyjechali?my za chlebem. „Wyjazd za chlebem” z tak? lubo?ci? przez was powtarzany, jest kolokwializmem zupe?nie nie na miejscu w tej sytuacji, bo wi?kszo?? z nas nie przymiera?a w kraju g?odem. My przed wami uciekli?my. Tak, jak s? powody, ?eby ucieka? z totalitarnego re?imu, tak dla wspó?czesnego Polaka s? powody, ?eby ucieka? z Polskiej Republiki Kolesi. Z kraju, w którym klasa polityczna walczy tylko o interesy klasy politycznej. W którym politycy zachowuj? si? niczym krzykacze z targowiska: nachalnie wciskaj? buble i zaciekle zwalczaj? konkurencj?. – Ten i ów m?ody cz?owiek, chc?c powróci? na ojczyzny ?ono, my?li sobie: – Ach, jestem silny, zdrowy, inteligentny, znam dobrze angielski, troch? kasy przywioz? i poradz? sobie. Ca?kiem mo?liwe. Ale obok niego b?d? przechodzili ludzie przeklinaj?cy kraj i w?adz?, chorzy, których nie sta? na leczenie, emeryci, których nie sta? na ogrzanie mieszkania. Bo cokolwiek si? wydarzy, na jedno mo?na liczy? na pewno: wzrosn? op?aty za pr?d i gaz.

Jeszcze miesi?c temu w mediach roi?o si? od o?wiadcze?, ?e kryzys Polski nie dotknie. Tymczasem kryzys uderzy? w nasz? ojczyzn? z si?? m?ota pneumatycznego. Znowu nie ma pracy, znowu pracodawca mo?e podyktowa? najbardziej niedorzeczne warunki p?acowe, bo kilkudziesi?ciu ch?tnych czeka za bram?. Ludzie silni i zdrowi traktowani s? jak niepotrzebne obci??enie, wi?c co mówi? o s?abych i chorych? ZUS, wielki bankrut, z g??bokim wstr?tem wyp?aca ?wiadczenia. Znam przypadek, ?e nie wyp?acono renty cz?owiekowi w ostatnim stadium raka. Partie rz?dz?ce cnotliwie nawo?uj? obywateli do zaciskania pasa, szlochaj? nad niepotrzebnymi przywilejami, ale u „swoich” toleruj? absurdaln? rozrzutno?? – s?ynny KRUS. Teraz planuj? prywatyzacj? szpitali, jednocze?nie zachowuj?c monopol NFZ – czyli znów kroi si? dziki skok na kas?. W Polsce dobrym samopoczuciem mo?e cieszy? si? tylko idiota albo z?odziej.

W gruncie rzeczy, ka?dy woli ?y? we w?asnym kraju, nas jednak wygna? stamt?d gniew. Gniew i bunt. Bo na drodze bazarowych awantur prawicy z prawic?, prawicy z lewic?, lewicy z lewic? oraz lewicy i prawicy z diabli wiedz? czym, macie dla swoich obywateli jedynie: „spieprzaj dziadu!”

Je?li znowu b?dziecie si? zastanawia?, czy my wracamy,, czy nie i dok?d, to pomnijcie jedno: My zawsze wracamy do domu. Czyli tam, gdzie czujemy si? lud?mi.

Micha? S?dzikowski

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |pomniki wodzisław | śruby nierdzewne | usługi geodezyjne Leszczyny | transport pellet Pszów | suplementy diety produkcja kontraktowa
okulista Gdynia Chylonia | cyklinowanie bezpyłowe grodzisk mazowiecki | geodeta Rybnik | język angielski Katowice | zastrzyki doszklistkowe gdańsk