KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Pracownik fizyczny, to brzmi dumnie!
2008.10.17 / Przemys?aw Kobus
TAGI: takie czasy
Share |
Pracownik fizyczny przez kilkana?cie lat nowej Polski [tej po 1989 r. – red.] ?y? w nie?asce. Polska intelektualna, Polska wykszta?cona, dawa?a do zrozumienia, ?e czasy, w których pracownikom fizycznym ?y?o si? dobrze min??y i pora na docenienie intelektualistów, ludzi sztuki, kultury i nauki. Mechanicy samochodowi, operatorzy wózków wid?owych, kierowcy ci??arówek i autobusów, malarze pokojowi i hydraulicy ?yli poniek?d na marginesie nowej polskiej wizji rozwoju.

Dzi?ki Unii Europejskiej, a dok?adnie otwarciu zagranicznych rynków pracy, odzyskali swoj? godno?? i nale?ne miejsce w spo?ecze?stwie. Okaza?o si?, ?e bez nich ?y? si? po prostu nie da. „Fizyczni” wrócili do ?ask Polaków z nale?nym im wynagrodzeniem. Innego rozwi?zania ju? nie by?o – albo godziwa p?aca w Polsce, albo za granic?.

Lata 90.
To w tym okresie dosz?o do marginalizacji zawodów opartych o zdolno?ci fizyczne pracowników. Po latach dominacji „si? robotniczych” w czasach PRL-u, zrehabilitowa? chcia?y si? ?rodowiska naukowe, inteligencja. Rehabilitacja przebieg?a pomy?lnie, ale kosztem tej grupy spo?ecznej podupad?y inne. Mechanicy, hydraulicy, malarze, budowla?cy pracowali za grosze i nikt nie chcia? p?aci? im wi?cej. Cz?sto wielu rodzinom robotników brakowa?o na ?ycie, a na godziwe zarobki mogli liczy? tylko ci „po studiach”. Polski rynek zosta? zalany uczelniami kszta?c?cymi w zakresie marketingu, zarz?dzania, powstawa?y szko?y dla mened?erów, dla kierowników, dyrektorów. O wykszta?cenie by?o te? znacznie ?atwiej, bo na prywatnych uczelniach bardziej liczy?y si? regularne wp?aty czesnego, ani?eli poziom wiedzy studenta. Dosz?o do sytuacji, w której Polska kierownikami i mened?erami sta?a. Ale zabrak?o instytucji i przedsi?biorstw sk?onnych zatrudnia? wykwalifikowan? kadr?. Sytuacja taka utrzymywa?a si? do po?owy dekady nowego wieku.

Zwiastunem zmian okaza?o si? przyst?pienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, nowe rynki pracy. Cz??? pa?stw nie wprowadzi?a bowiem specjalnych okresów przej?ciowych, a tam, gdzie one obowi?zuj? i tak nie ma jakich? specjalnych przeszkód w podj?ciu dzia?alno?ci zarobkowej. Przyk?adem niech b?d? Niemcy, gdzie co prawda o etat trudno, ale nie ma ?adnych przeszkód, by np. za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? (co ciekawe, warunki podatkowe s? atrakcyjniejsze od obowi?zuj?cych w Polsce).

W ten sposób, od roku 2004 z kraju nad Wis?? zacz?li powoli znika? budowla?cy, kierowcy, operatorzy wózków wid?owych, ogrodnicy, itd. Najwi?cej wyemigrowa?o do Anglii i Irlandii. Wielu wyjecha?o do niewielkiej Holandii, sporo nas w Hiszpanii i we W?oszech. W Polsce natomiast okaza?o si?, ?e nie ma kto budowa? domów – a popyt na nowe mieszkania zacz?? wzrasta?. Okaza?o si?, ?e nie ma profesjonalnych ekip remontowych, ?e w zak?adach komunikacji miejskiej zacz??o brakowa? kierowców. Polskie firmy spedycyjne mia?y samochody, ale nie mia? kto nimi kierowa?. W przeci?gu zaledwie dwóch, trzech lat nale?a?o zrehabilitowa? „fizycznych” i odpowiednio ich wynagradza?. Polscy pracodawcy nie czynili tego nader ch?tnie, ale nie mieli innego wyj?cia. Bo jak bowiem zatrzyma? pracownika, który za granic? zarobi wi?cej ni? tutaj, a znajomo?? j?zyka obcego w wielu bran?ach przesta?a by? przeszkod?? Nie ma takiej si?y.

Jestem kierowc?, nie narzekam
Kilka lat temu zaczyna?em prac? w PKS-ie. P?acili oko?o pó?tora tysi?ca z?otych na r?k?. Nie sta? mnie by?o na utrzymanie rodziny, domu. Na wi?ksze pieni?dze nie mia?em co liczy?. Gdy tylko pojawi?a si? okazja pracy za granic?, wyjecha?em do Niemiec. Dowozi?em tam autobusem pracowników jednej z kopal? do pracy i z powrotem. Dwa tygodnie w Niemczech, dwa tygodnie w Polsce. Ile zarabia?em? Oko?o pi?? tysi?cy z?otych miesi?cznie – opowiada Dominik, 30-latek z Leszna w Wielkopolsce. Dzisiaj przesiad? si? na TIR-y.

W domu bywa rzadziej, ale zarabia znacznie wi?cej. Wyremontowa? dom, kupi? nowy samochód, od?o?y? troch? w banku. – Popracuj? tak jeszcze z rok, mo?e dwa lata. A pó?niej pomy?l? nad za?o?eniem w?asnej firmy, tu w Polsce – mówi o planach na przysz?o??.

Takich przypadków jest znacznie wi?cej. Ale co wa?ne, nie wszyscy „fizyczni” musieli wyjecha? za granic?, by dobrze zarabia?. – Mnie si? uda?o zosta? w kraju. Z zawodu jestem elektromonterem, ale w zawodzie nie mia?em co liczy? na prac?. Za granic? nie wyjecha?em, bo nie znam j?zyka. Ba?em si? poza tym. Rok temu, gdy ju? u nas nie by?o komu pracowa?, zacz??em malowa? ludziom mieszkania, k?a?? posadzki, panele. By?o tyle zlece?, ?e przesta?em wyrabia?, musia?em szuka? pomocników. W?a?nie zak?adam firm?, wi?ksz?, nie tylko dzia?alno?? gospodarcz? – mówi z kolei 27-letni Artur z Zielonej Góry w Lubuskiem.

Kalendarz ma wype?niony zleceniami. – W ?yciu bym nie pomy?la?, ?e to mo?liwe – doda?. Istotne, ?e klienci nie stawiali zwykle ?adnych warunków finansowych – to on dyktuje cenniki, a ludziom pozostaje na nie przystawa?. Konkurencja teraz nie jest najwi?ksza. Poza tym, poni?ej pewnych stawek „fizyczni” ju? nie schodz?.

Znacznie lepiej powodzi si? równie? budowla?com. ?rednie p?ace si?gaj? trzy tysi?ce z?otych, a praca cho? ci??ka, to nieskomplikowana. Pracodawcy nie mog? sobie pozwoli? na grymaszenie, bo pracownik pójdzie do innej firmy, albo wyjedzie.

Gdyby dzisiaj przejrze? listy ofert pracy, wywieszane regularnie w poszczególnych urz?dach pracy, to mo?na by zaryzykowa? stwierdzenie, ?e w Polsce ca?kowicie brakuje si?y roboczej. Poszukiwane s? szwaczki, budowla?cy, monterzy, pracownicy wysoko?ciowi, operatorzy wózków wid?owych, ogrodnicy, magazynierzy i oczywi?cie kierowcy, najlepiej z uprawnieniami na TIR-y. P?ace w tej ostatniej bran?y s? poka?ne, kierowcom nie trudno o znalezienie pracy, spedytorzy równie? nie mog? sobie pozwoli? na zatrudnianie „po kosztach”.

– Ile dzisiaj zarabiam? (?mieje si?) Nie wiem, czy mog? powiedzie?, ale... oko?o dziesi?? tysi?cy z?otych na r?k? – mówi Dominik. Jego ?ona nie pracuje, wychowuje dzieci, pilnuje domu.

W bran?ach „fizycznych” nast?pi?a te? zmiana pokoleniowa i mentalna. Wygl?daj? inaczej – w modnych ubraniach, modnych fryzurach. Stereotyp brudnego, zaniedbanego i cz?sto ziej?cego alkoholem mechanika przechodzi do lamusa. Pracownicy firm remontowych czy budowlanych nie przemieszczaj? si? ju? tak cz?sto zdezelowanymi ?ukami, ale nowszymi Fordami Transitami, leasingowanymi Mercedesami Sprinterami. Zmienia si? równie? wizerunek medialny „fizycznych”. Ró?ne instytucje, kieruj?c do nich swoj? ofert?, przedstawiaj? budowla?ców w reklamach jako m?odych specjalistów, nastawionych na rozwój firm. I ten wizerunek ma wiele wspólnego z prawd?. Operatorzy telefonii komórkowej oferuj? specjalne pakiety dla ma?ych przedsi?biorstw, a w reklamówkach telewizyjnych widzimy w?a?cicieli firm ogrodniczych, remontowych, budowla?ców, itd. Nie dominuj? ju? tylko biznesmeni czy lekarze. Sko?czy?o si? dyskryminowanie „fizycznych”, rozpocz??a si? era równouprawnienia. I to zjawisko nale?y oceni? bardzo pozytywnie.

Jest inaczej
Polacy maj? tendencj? do wpadania z jednej skrajno?ci w drug?. W czasach PRL-u hydraulik by? „panem” i nale?a?o obchodzi? si? z nim jak z sekretarzem KC. W latach 90. rzeczywisto?? pokaza?a, ?e nie w sile fizycznej tkwi szansa rozwoju, ale w wykszta?ceniu. Dzisiaj mamy chyba – o?miel? si? zaryzykowa? – poprawn? równowag? w tej materii. Polacy zaczynaj? zna? swoje miejsce w szeregu. Buta i wygórowane ambicje ust?puj? miejsca racjonalnemu podej?ciu do ?ycia. Oczywi?cie nie we wszystkich dziedzinach, np. w polityce dalej mamy ba?agan i zachwianie wszelkich warto?ci. Ale, co najwa?niejsze, dzisiaj nie wstyd powiedzie?, ?e wykonuje si? zawód fizyczny, bo w wielu przypadkach jest on bardziej op?acalny od umys?owego. Wykszta?cony m?ody nauczyciel zarobi dzisiaj ok. 1,6 tys. z?otych na r?k?. „Fizyczny” mo?e si?gn?? nawet po 5-8 tys. z?otych.

O zarobkach, o zawodach zaczynaj? decydowa? potrzeby rynku, potrzeby spo?ecze?stwa, a wi?c realizowane s? za?o?enia kapitalizmu. Decyduj? mechanizmy rynkowe, a nie sztuczne wspomaganie ze strony pa?stwa. Kto? mo?e dzisiaj powiedzie?, ?e wszystko si? zmieni, gdy Polacy wróc? z zagranicy. Masowych powrotów prawdopodobnie nie b?dzie, z powolnym powrotem b?d? z rotacj? na rynkach pracy, Polska gospodarka i rzeczywisto?? powinny ju? sobie poradzi?. Byleby tylko politycy czego? nie popsuli.

Tekst: Przemys?aw Kobus
Fot: Pawe? Rosolski

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |nagrobki pomniki wodzisław | liny nierdzewne | usługi geodezyjne Czerwionka | pellet Wodzisław | prasy krawędziowe
okulista Gdynia Karwiny | wkręty nierdzewne | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | nakrętki zrywalne nierdzewne | rozwody wodzisław śląski